Engelsk språkvetenskap - Masterprogram i engelska

Läsåret 2023/2024

Bild för Engelsk språkvetenskap - Masterprogram i engelska 2023/2024
Anmälan

Masterprogrammet i engelska med inriktning mot engelsk språkvetenskap ger dig kunskap om det engelska språkets historia, dess utveckling och rötter, hur det spreds över världen och fick status som världsspråk. Du får också lära dig mer om hur olika individer lär sig engelska och hur lärare bäst kan underlätta språkinlärningen. Programmet ger inblick i den sociala betydelsen av variationen inom engelskan - hur språket används identitetsskapande - runt om i världen.

Om programmet

Inriktningen mot engelsk språkvetenskap inom Masterprogrammet i engelska hjälper dig bli expert på det engelska språket genom att studera dess historia, struktur, utbredning i världen och sociala betydelse, och även hur elever runt om i världen lär sig engelska.

Du får lära dig korpuslingvistiska metoder där du använder de enorma databaser som finns tillgängliga för att testa hypoteser om språket. Du får lära dig skriva forskningsartiklar om engelsk lingvistik där du följer de strikta normerna för akademiskt skrivande och ansvarsfull källåtergivning. Du uppmuntras också att specialisera dig inom ett område av engelsk lingvistik som intresserar dig särskilt. Detta förbereder dig i sin tur på att genomföra det större projektet att skriva en masteruppsats.

På programmet får du

  • specialisera dig på ett ämne som intresserar dig inom engelsk lingvistik
  • studera det engelska språkets historia, struktur, globala distribution, sociala betydelse och hur det lärs in
  • lära dig metoder för att bedriva empiriska studier och bidra till vår förståelse för detta unikt globala språk.

Studentprofil

Du behärskar redan det engelska språket mycket väl och är av naturen nyfiken på språkliga nyanser. Du tycker om att studera i en kosmopolitisk miljö och uttrycka komplexa idéer i stimulerande seminarier. Du är motiverad och beredd att ta ansvar för din egen kunskapsutveckling. Du är van att planera ditt eget arbete och hålla deadlines. En framtida forskarutbildning är en klar möjlighet och det är värdefullt för dig att följa den senaste forskningen i ditt ämne och komma i direkt kontakt med framstående forskare inom fältet.

Examen

Programmet leder till en filosofie masterexamen (Master of Arts, 120 credits) med engelska som huvudområde. Efter ett års studier finns det möjlighet att ta ut en filosofie magisterexamen (Master of Arts, 60 credits).

Alla inriktningar inom programmet

Upplägg

Masterprogrammet i engelska med inriktning mot Engelsk språkvetenskap är tvåårigt och ges på heltid. De två första terminerna läser du åtta kärnkurser á 7,5 högskolepoäng (hp) i bland annat samhällskunskap, global engelska, korpuslingvistik, engelskans historia och andraspråksinlärning. Många av dessa kurser innehåller perspektiv både från nutida engelska som från tidigare perioder, så att du kan studera engelska ur såväl synkront som diakront perspektiv.

Termin tre omfattar två läskurser i engelska. Du kommer även att läsa två kurser ur språkvetenskapliga fakultetens världsunikt breda urval. Det finns även möjlighet att göra praktik om 7,5 hp under termin tre, eller studera utomlands. Termin fyra ägnas åt ett självständigt examensprojekt som utmynnar i en masteruppsats.

Kurser inom programmet

Termin 1

Från projekt till produktion: att skriva om språkvetenskaplig forskning 7,5 hp

Språket i samhället: teori, analys och tolkning 7,5 hp

Engelska i världen: språkliga och utomspråkliga perspektiv 7,5 hp

Introduktion till korpuslingvistik 7,5 hp

Termin 2

Andraspråksinlärning: teoretiska och praktiska synsätt 7,5 hp

Att undervisa i engelska i dagens klassrum 7,5 hp

Det engelska språket i förändring I 7,5 hp

Det engelska språket i förändring II 7,5 hp

Termin 3

Stilistik 7,5 hp

Public Linguistics 7,5 hp

Valfri kurs I 7,5 hp

Valfri kurs II 7,5 hp eller praktik

Termin 4

Examensarbete 30 hp

Om undervisningen

I kärnkurserna sker undervisningen i seminarier i mindre grupper. Samtidigt kommer du att ägna dig åt egna undersökningar och skrivande, handledd av din lärare. Originalforskning betonas i samtliga kurser, så att du sakta men säkert lär dig allt du behöver veta för att skriva din masteruppsats.

Masteruppsatsen skrivs under den sista terminen. Här får du visa din förmåga att bidra till ett avgränsat område inom engelsk språkvetenskap. Du får presentera originalforskning beskriven i strikt akademisk stil och följa mycket strikta krav på intellektuell och forskningsmässig stringens. På så sätt visar du din förmåga att göra karriär som forskare eller på något annat område som ställer stora krav på engelskspråkig kompetens och intellektuellt arbete.

Engelska är arbetsspråk vid engelska institutionen. All undervisning, klassdiskussioner och examination inom masterprogrammet sker på engelska, och allt läromaterial är engelskspråkigt.

Studera utomlands

Institutionen har flera utbytesmöjligheter inom programmet genom Erasmus+. Det är möjligt att studera en del av programmet vid ett av våra partneruniversitet. För att vara kvalificerad måste du vara en aktiv student. Du måste också ha minst 60 hp från ett svenskt lärosäte, varav 30 hp måste vara från vår egen institution.

Karriär

En masterexamen i engelska är en chans att utvecklas intellektuellt, få bättre analysförmåga och slipa dina forskarförmågor. Du blir väl förberedd inför en forskarutbildning eller anställning inom något av ett stort antal områden utanför den akademiska världen.

I över tio år har studenter tagit examen hos oss innan de gått vidare i karriären. Programmet har gett dem de kunskaper som krävs i en mängd yrkesområden, till exempel journalistik och media, förlagsbranschen, biblioteksverksamhet, turism, skapande verksamhet, översättning och mycket mer. Programmet är också perfekt som förberedelse inför doktorandstudier för den som är sugen på en karriär som forskare. Flera av programmets tidigare studenter har sedan dess också doktorerat och blivit universitetslärare.

Karriärstöd

Under hela din studietid erbjuder UU Karriär stöd och vägledning. Du har möjlighet att delta i en mängd aktiviteter som förbereder dig för arbetslivet. Läs mer om UU Karriär.

Behörighet och anmälan

Utöver akademiska meriter ska du skicka in ett personligt brev (1 sida) samt ditt examensarbete för kandidatexamen. Om du har ett examensarbete i engelska från Uppsala universitet behöver du inte skicka in det. Uppsatsens ämne och metod bör vara relevant för den valda inriktningen på masterprogrammet. Uppsats och personligt brev sänds via e-post till masters@engelska.uu.se. Akademiska meriter laddas upp på antagning.se.

Till detta program krävs kunskaper i engelska motsvarande Engelska 7. Med en svensk kandidatexamen i engelska (som huvudområde) uppfylls kravet på Engelska 7. Om din kandidatexamen inte är utfärdad i Sverige kan du uppnå förkunskapskravet med ett internationellt erkänt språktest, som IELTS eller TOEFL:

IELTS För Engelska 7: en totalpoäng på 7,0 och ingen del under 6.

TOEFL iBT för Engelska 7: 20 poäng (av max 30) på skriftliga delen och sammanlagt 100 poäng.

Har du frågor om behörighet för Engelska 7 kan du kontakta studievägledaren vid Engelska institutionen: studievagledare@engelska.uu.se

Engelsk språkvetenskap

120 hp

HT 2023, 100 %, Campus

Studieort: Uppsala

Sista anmälningsdatum: 17 april 2023

Anmälningskod: UU-P5560 Anmälan

Undervisningsspråk: Engelska

Behörighet: Kandidatexamen med engelska som huvudområde eller en motsvarande examen. Dessutom krävs kunskaper i engelska motsvarande Engelska 7. (Med en svensk kandidatexamen i engelska uppfylls kravet på Engelska 7.)

Urval: Urval baseras på en sammanvägd bedömning av tidigare akademiska studier samt ett personligt brev där du förklarar varför du vill läsa programmet. Särskild vikt läggs vid kvaliteten på examensarbetet.

Avgifter: Du som inte är medborgare i ett EU-/EES-land eller Schweiz måste betala anmälnings- och studieavgift.

Läs mer om avgifter och stipendier.

Anmälningsavgift: 900 kr

Studieavgift, första terminen: 50000 kr

Total studieavgift: 200000 kr

Kontakt och mer info

Kontakt

Studievägledare

masters@engelska.uu.se

018-471 12 47

Engelska institutionen

Engelska parken, Thunbergsvägen 3 L

Box 527, 751 20 Uppsala

018-471 1247 018-471 1245

Info@engelska.uu.se