Kursplan för USA-kunskap A1

American Studies A1

Kursplan

 • 30 högskolepoäng
 • Kurskod: 5EN711
 • Utbildningsnivå: Grundnivå
 • Huvudområde(n) och successiv fördjupning: Engelska G1N
 • Betygsskala: Underkänd (U), godkänd (G), väl godkänd (VG)
 • Inrättad: 2006-12-07
 • Inrättad av: Språkvetenskapliga fakultetsnämnden
 • Reviderad: 2021-03-03
 • Reviderad av: Institutionsstyrelsen
 • Gäller från: HT 2021
 • Behörighet: Grundläggande behörighet och Engelska 6 eller Engelska B (områdesbehörighet A2/2)
 • Ansvarig institution: Engelska institutionen

Mål

Efter genomgången kurs ska studenten ha fått grundläggande kunskaper om centrala aspekter av USA:s kultur- och samhällsliv; ha ökade insikter i amerikansk historia, politik, amerikanska rasrelationer och massmedier; ha ökat sin förståelse för komplexiteten och mångfalden i det amerikanska samhället och för de olika synsätt som präglar detta samhälle. Studenten ska även ha utvecklat sina färdigheter i att såväl muntligt som skriftligt kommunicera på engelska om USA. Slutligen ger kursen en första orientering om relevant facklitteratur och annat material för eget kunskapssökande samt uppövar den kritiska förmågan hos studenterna att använda sådant material.

Nedan följer målen för varje delkurs.

Delkurs 1. Amerikansk historia (7,5 hp)
Efter avslutad delkurs ska studenten

 • kunna redogöra för viktiga aspekter av den amerikanska historien
 • kunna redogöra för de sociala och politiska krafter som bidragit till att forma det amerikanska samhället
 • kunna visa grundläggande kunskap om vad som anses göra USA unikt, historiskt som i nutid
 • kunna visa viss förtrogenhet med analys av historiska texter

Delkurs 2. Amerikansk politik (7,5 hp)
Efter avslutad delkurs ska studenten
 • kunna redogöra för grunddragen i USA:s politiska system
 • kunna uppvisa insikter om grundläggande frågor i amerikansk politik
 • visa förmåga att identifiera några av de problem och utmaningar som den amerikanska politiken står inför

Delkurs 3. Ras och etnicitet i USA (7,5 hp)
Efter avslutad delkurs ska studenten
 • kunna visa kunskaper om den historiska utvecklingen rörande ras och etnicitet i USA
 • kunna visa god kännedom om olika minoriteter i dagens USA och deras bakgrund
 • kunna visa förståelse för relationen mellan minoritetsgrupperna och majoritetsbefolkningen i USA
 • kunna visa insikter i hur ras och etnicitet har bidragit till att forma den amerikanska identiteten

Delkurs 4. Amerikanska massmedier, (7,5 hp)
Efter avslutad delkurs ska studenten
 • kunna visa kunskaper om hur dagens amerikanska massmediesamhälle historiskt har vuxit fram
 • kunna visa insikter i vilka faktorer och intressen som format den amerikanska massmedieindustrin
 • kunna visa kännedom om hur nyhetsförmedlingen i USA förändrats sedan televisionens genombrott
 • visa förmåga att såväl muntligt som skriftligt på engelska analysera hur massmedierna skildrar dagens amerikanska samhälle

Innehåll

Kursen består av fyra delkurser om vardera 7,5 högskolepoäng. Undervisning, lektionsdiskussioner och examination i samtliga delkurser sker på engelska. Särskild vikt läggs vid delkursernas skriftliga övningsmoment. Alla läromedel är engelskspråkiga.

Delkurs 1. Amerikansk historia 7.5 hp
Delkurs 1, Amerikansk historia, ger en överblick över den historiska utvecklingen i det område som idag utgör USA. Tonvikten ligger på perioden från kolonialtiden och fram till idag. Fokus läggs vid aspekter relaterade till sociala, politiska och kulturella dimensioner och till mångfaldsperspektiv på den amerikanska historien.

Delkurs 2. Amerikansk politik 7.5 hp
Delkurs 2. Amerikansk politik, ger en översikt över grunddragen i USA:s politiska system. Särskild uppmärksamhet ägnas åt den amerikanska konstitutionen, domstolarnas roll, demografiska förändringar, mediernas inverkan på politiken samt väljarnas deltagande i det politiska livet.

Delkurs 3. Ras och etnicitet i USA 7.5 hp
Delkurs 3. Ras och etnicitet i USA, fokuserar minoriteterna samt de olika folkgrupper som genom historien har invandrat till och försökt skapa sig en framtid i det amerikanska samhället. Delkursen behandlar debatten om vilken faktor, ras eller etnicitet, som är mest betydelsefull för att beskriva dagens amerikanska samhälle. Bland de frågor som tas upp märks de olika minoritetsgrupperna, förhållandet mellan minoriteterna och majoritetskulturen, positiv särbehandling av minoriteter samt vad det innebär att vara amerikan i början av 2000-talet.

Delkurs 4. Amerikanska massmedier 7.5 hp
Delkurs 4, Amerikanska massmedier, belyser främst televisionens utveckling och betydelse i dagens USA. Delkursen belyser medieutvecklingen ur ett historiskt perspektiv och tar upp frågan hur olika medier, främst televisionen, förmedlar kunskap om politik och samhällsfrågor i dagens USA.

Undervisning

Undervisning sker genom föreläsningar och seminarier. Aktivt deltagande vid kursens seminarier är obligatorisk. Vid frånvaro ges möjlighet till extrauppgift inom ramen för kursperioden. Undervisningen sker på engelska

Examination

Examinationen sker både muntligt och skriftligt samt genom fortlöpande bedömning. Som betyg används något av uttrycken underkänd, godkänd eller väl godkänd.

För erhållande av slutbetyget väl godkänd på hela kursen gäller att studenten skall ha uppnått resultatet väl godkänd på minst tre av delkurserna.

För student som ej godkänts i ordinarie prov anordnas ett nytt provtillfälle inom rimlig tid efter det första provtillfället.

En student som underkänts i visst prov två gånger har på egen begäran efter hänvändelse till prefekten rätt att få en annan examinator utsedd.

Om särskilda skäl finns får examinator göra undantag från det angivna examinationssättet och medge att en student examineras på annat sätt. Särskilda skäl kan t.ex. vara besked om särskilt pedagogiskt stöd från universitetets samordnare.

Övergångsbestämmelser

För övergångsbestämmelser vid ändringar i kursplaner, var god kontakta studievägledaren.

Övriga föreskrifter

Fem år eller äldre resultat på delkurser gäller normalt ej om planen för delkursen ändrats.

Om planen eller kurslitteraturen för en delkurs ändras äger studenten rätt att prövas enligt den ursprungliga planen och kurslitteraturen vid två provtillfällen följande termin. Därefter upphör denna rätt normalt. I övrigt gäller inga begränsningar för antalet provtillfällen.

Litteratur

Litteraturlista

Gäller från: HT 2021

I bibliotekets söktjänst kan du se om en titel finns elektroniskt.

Delkurs 1. Amerikansk historia

 • Jenkins, Philip A history of the United States

  Fifth edition.: London: Palgrave, an imprint of Macmillan Publishers Limited, 2017

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Lepore, Jill This America : the Case for the Nation

  London: John Murray, 2020

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Hansen, Karen V. Encounter on the Great Plains [Elektronisk resurs] : Scandinavian settlers and the dispossession of Dakota Indians, 1890-1930

  New York: Oxford University Press, 2014

  Table of Contents / Abstracts

  "Introduction" läses.

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Lee, Erika America First, Immigrants Last: American Xenophobia Then and Now

  Ingår i:

  The journal of the gilded age and progressive era [Elektronisk resurs]

  Fremont, OH: Society for Historians of the Gilded Age and Progressive Era, [2002-]

  vol. 19 (2020) nr. 1

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

Skannat material och online-resurser.

Delkurs 2. Amerikansk politik

 • Bennett, W. Lance; Livingston, Steven The disinformation age : politics, technology, and disruptive communication in the United States

  Cambridge: Cambridge University Press, 2021

  Utvalda kapitel. tillgänglig online.

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Engstrom, Richard L. Partisan Gerrymandering: Weeds in the Political Thicket

  Ingår i:

  Social science quarterly [Elektronisk resurs] : published on behalf of the Southwestern Social Science Association

  Oxford: Blackwell, 2001-

  vol. 101 (2019) nr. 1 s. 23-36

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Rigby, Elisabeth State Resistance to "ObamaCare"

  Ingår i:

  The forum [Elektronisk resurs] : a journal of applied research in contemporary politics.

  Berkeley, Calif.: Berkeley Electronic Press, 2002-

  https://www.degruyter.com/document/doi/10.1515/1540-8884.1501/html

  vol. 10 (2012) nr. 2 s. 1-16

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Wasserman, Gary; Fullmer, Elliott The basics of American politics

  Sixteenth edition.: Hoboken, N.J.: Pearson, 2019

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Wiley, Lindsay F. Coronavirus, Civil Liberties, and the Courts: The Case Against “Suspending” Judicial Review

  Ingår i:

  Harvard law review [Elektronisk resurs]

  Cambridge, Mass.: Harvard Law Review Pub. Association, c1887-

  https://harvardlawreview.org/2020/07/coronavirus-civil-liberties-and-the-courts/

  vol. 133 (2020) nr. 9 s. 179-198

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

Skannat material och online-resurser

Delkurs 3. Ras och etnicitet i USA

 • Alexander, Michelle The new Jim Crow : mass incarceration in the age of colorblindness

  Rev. ed.: New York: New Press, cop. 2012

  Utvalda kapitel.

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Bayor, Ronald H. Race and ethnicity in America : a concise history

  New York: Columbia University Press, c2003.

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Cox, Karen L. No Common Ground : Confederate Monuments and the Ongoing Fight for Racial Justice [Elektronisk resurs]

  uuuu-uuuu

  Utvalda kapitel.

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Jacobson, Matthew Frye Whiteness of a different color : European immigrants and the alchemy of race

  Cambridge, Mass.: Harvard University Press, 1998

  Utvalda kapitel.

  Se bibliotekets söktjänst

 • Goffman, Alice On the run : fugitive life in an American city

  Chicago: The University of Chicago Press, 2014

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

Equal Justice Initiative, Lynching in America: Confronting the Legacy of Racial Terror (3rd ed., 2017): https://lynchinginamerica.eji.org/report/. Utvalda kapitel.

Skannat material och online-resurser.

Delkurs 4. Amerikanska massmedier I

 • Barkin, Steve Michael American television news : the media marketplace and the public interest

  Armonk, N.Y.: M.E. Sharpe, c2003

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Chadwick, Andrew The hybrid media system : politics and power

  2nd edition.: New York, NY: Oxford University Press, 2017

  Table of Contents / Abstracts

  Utvalda kapitel.

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Race and Media : Critical Approaches [Elektronisk resurs]

  2020

  Utvalda kapitel.

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Markham, Tim Media and everyday life

  London: Palgrave, 2017

  https://www.macmillanihe.com/resources/sample-chapters/9781137477187_sample.pdf. Utvalda kapitel.

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Webster, James G. The marketplace of attention : how audiences take shape in a digital age

  Cambridge, Massachusetts: The MIT Press, 2014

  Utvalda kapitel.

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

Skannat material och online-resurser.