Kursplan för Praktisk engelska: muntlig och skriftlig produktion

Practical English: Oral and Written Production

Kursplan

 • 7,5 högskolepoäng
 • Kurskod: 5EN042
 • Utbildningsnivå: Grundnivå
 • Huvudområde(n) och successiv fördjupning: Engelska G1N
 • Betygsskala: Underkänd (U), godkänd (G), väl godkänd (VG)
 • Inrättad: 2006-12-07
 • Inrättad av: Språkvetenskapliga fakultetsnämnden
 • Reviderad: 2015-09-16
 • Reviderad av: Institutionsstyrelsen
 • Gäller från: vecka 01, 2016
 • Behörighet: Grundläggande behörighet och Engelska 6 eller Engelska B (områdesbehörighet A2/2)
 • Ansvarig institution: Engelska institutionen

Beslut och riktlinjer

Kursplanen är fastställd av språkvetenskapliga fakultetsnämnden 2006-12-07 och gäller fr.o.m. 2007-07-01.

Mål

Efter avslutad kurs ska studenten
• kunna visa medvetenhet om skrivprocessen
• kunna uttrycka sig muntligt och skriftligt på grammatiskt korrekt samt idiomatisk engelska
• kunna visa färdigheter i presentationsteknik, både i muntlig och skriftlig framställning
• kunna visa genremedvetenhet, med insikt om skillnader mellan olika typer av texter och muntliga presentationer
• kunna initiera, leda och delta i diskussioner
• kunna formulera konstruktiv kritik av andras texter

Innehåll

Kursen tränar studentens muntliga och skriftliga kommunikationsförmåga genom obligatoriska skriftliga uppgifter samt diskussioner och presentationer baserade på press- och Internetkällor.

Undervisning

Gruppundervisning. Undervisningsspråk är engelska.

Examination

Examinationen sker genom fortlöpande bedömning av muntliga och skriftliga uppgifter.  Som betyg används något av uttrycken underkänd, godkänd eller väl godkänd.

 

Övergångsbestämmelser

För övergångsbestämmelser vid ändringar i kursplaner var god kontakta studievägledaren.

Övriga föreskrifter

Närvaro är obligatorisk vid alla seminarier.

Kursen får inte medtas i examen tillsammans med kurserna Engelska A1, A32 eller A31.

Om planen eller kurslitteraturen för en kurs ändras äger studenten rätt att prövas enligt den ursprungliga planen och kurslitteraturen vid tre provtillfällen följande tre terminer. Därefter upphör denna rätt normalt. I övrigt gäller inga begränsningar för antalet provtillfällen.

Litteratur

Litteraturlista

Gäller från: vecka 02, 2016

Press- och Internetkällor.