Kursplan för Praktisk engelska: kultur och samhälle

Practical English: Culture and Society

Kursplan

 • 7,5 högskolepoäng
 • Kurskod: 5EN043
 • Utbildningsnivå: Grundnivå
 • Huvudområde(n) och successiv fördjupning: Engelska G1N
 • Betygsskala: Underkänd (U), godkänd (G), väl godkänd (VG)
 • Inrättad: 2006-12-07
 • Inrättad av: Språkvetenskapliga fakultetsnämnden
 • Reviderad: 2015-02-04
 • Reviderad av: Institutionsstyrelsen
 • Gäller från: vecka 27, 2015
 • Behörighet: Grundläggande behörighet och Engelska 6 eller Engelska B (områdesbehörighet A2/2)
 • Ansvarig institution: Engelska institutionen

Mål

Efter avslutad kurs ska studenten

 • kunna redogöra för kultur, samhällsförhållanden samt politiska strukturer i engelskspråkiga länder, med tonvikt på USA och Storbritannien
 • på huvudsakligen korrekt engelska kunna visa förmåga att i effektiv kommunikation både muntligt och skriftligt redogöra för viktiga aspekter av nutida amerikanskt och brittiskt samhällsliv och kulturliv.

Innehåll

Kursen behandlar olika aspekter av moderna samhällsförhållanden i engelsktalande länder med tonvikt på USA och Storbritannien i diskussioner och presentationer baserade på kursböckerna samt press- och Internetkällor.

Undervisning

Gruppundervisning. Undervisningsspråk är engelska.

Examination

Examinationen sker genom fortlöpande muntliga och skriftliga uppgifter och skriftligt slutprov. Som betyg används något av uttrycken underkänd, godkänd eller väl godkänd.

För student som ej godkänts i ordinarie prov anordnas ett nytt provtillfälle inom rimlig tid efter det första.

En student som underkänts i visst prov två gånger har på egen begäran efter hänvändelse till prefekten rätt att få en annan examinator utsedd.

Övergångsbestämmelser

För övergångsbestämmelser vid ändringar i kursplaner var god kontakta studievägledaren.

Övriga föreskrifter

Kursen får inte medtas i examen tillsammans med kurserna Engelska A1. Kursen får ej medtagas i examen som fristående kurs om motsvarande moment lästs inom annan kurs som ingår i examen.

Om planen eller kurslitteraturen för en kurs ändras äger studenten rätt att prövas enligt den ursprungliga planen och kurslitteraturen vid tre provtillfällen följande tre terminer. Därefter upphör denna rätt normalt. I övrigt gäller inga begränsningar för antalet provtillfällen.

Litteratur

Litteraturlista

Det finns en senare version av litteraturlistan.

Gäller från: vecka 27, 2015

 • MacQueen, Donald Window on the United States : a university primer

  5. ed., [rev. and updated]: Lund: Studentlitteratur, 2009

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • McCormick, John Contemporary Britain

  3rd ed.: Basingstoke: Palgrave Macmillan, 2012

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

Press- och Internetkällor

Versioner av litteraturlistan