Kursplan för Praktisk engelska: muntlig och skriftlig produktion

Practical English: Oral and Written Production

Det finns en senare version av kursplanen.

Kursplan

 • 7,5 högskolepoäng
 • Kurskod: 5EN042
 • Utbildningsnivå: Grundnivå
 • Huvudområde(n) och successiv fördjupning: Engelska G1N
 • Betygsskala: Underkänd (U), godkänd (G), väl godkänd (VG)
 • Inrättad: 2006-12-07
 • Inrättad av: Språkvetenskapliga fakultetsnämnden
 • Reviderad: 2012-09-19
 • Reviderad av: Engelska institutionens styrelse
 • Gäller från: vecka 01, 2013
 • Behörighet: Grundläggande behörighet och Engelska 6 eller Engelska B (områdesbehörighet A2/2)
 • Ansvarig institution: Engelska institutionen

Beslut och riktlinjer

Kursplanen är fastställd av språkvetenskapliga fakultetsnämnden 2006-12-07 och gäller fr.o.m. 2007-07-01.

Mål

Efter avslutad kurs ska studenten
- ha utvecklat medvetenhet om skrivprocessen
- ha ökad förmåga att uttrycka sig muntligt och skriftligt på grammatiskt korrekt samt idiomatisk engelska
- ha lärt sig presentationsteknik, både i muntlig och skriftlig framställning
- ha utvecklat genremedvetenhet, med insikt om skillnader mellan olika typer av texter och muntliga presentationer
- kunna initiera, leda och delta i diskussioner
- kunna formulera konstruktiv kritik av andras texter

Innehåll

Kursen tränar studentens muntliga och skriftliga kommunikationsförmåga genom obligatoriska diskussioner och presentationer baserade på kursböckerna samt press- och Internetkällor.

Undervisning

Gruppundervisning. Undervisningsspråk är engelska.

Examination

Examinationen sker genom fortlöpande muntliga och skriftliga uppgifter och skriftligt slutprov. För student vars muntliga och skriftliga kommunikativa kompetens bedömts icke nå upp till erforderlig standard anordnas särskilt prov. Som betyg används något av uttrycken underkänd, godkänd eller väl godkänd.

För student som ej godkänts i ordinarie prov anordnas ett nytt provtillfälle inom rimlig tid efter det första.

En student som underkänts i visst prov två gånger har på egen begäran efter hänvändelse till prefekten rätt att få en annan examinator utsedd.

Övergångsbestämmelser

För övergångsbestämmelser vid ändringar i kursplaner var god kontakta studievägledaren.

Övriga föreskrifter

Kursen får inte medtas i examen tillsammans med kurserna Engelska A1, A312 eller A31.

Om planen eller kurslitteraturen för en kurs ändras äger studenten rätt att prövas enligt den ursprungliga planen och kurslitteraturen vid två provtillfällen följande termin. Därefter upphör denna rätt normalt. I övrigt gäller inga begränsningar för antalet provtillfällen.

Litteratur

Litteraturlista

Gäller från: vecka 01, 2013

Press- och Internetkällor.