Engelska institutionen

Masterprogram i engelska 2018/2019

Bild för Masterprogram i engelska 2018/2019
Anmälan

Masterprogrammet i engelska erbjuder ett brett och stimu­lerande kursutbud på engelska. Du kan välja att fördjupa dig i till exempel andraspråksinlärning, i frågor kring språk och samhälle eller amerikanska sociolekter. Programmet passar även dig som är intresserad av litteratur och kultur, där vi ger kurser med fokus på till exempel litteratur och terrorism, postmodern litteratur, litteratur och nationalitet.

Om programmet

Masterprogrammet i engelska är tvåårigt och har tre inriktningar: engelsk språkvetenskap, engelsk litteraturvetenskap och amerikansk litteratur och kultur. Du fördjupar dig i någon av inriktningarna. Fråge­ställningar och metod i examensarbetet inom kandidatexamen måste vara relevanta för den valda inriktningen av masterprogrammet.

Du lär dig tillämpa forskningsmetoder och tränas i akademiskt skrivande. Kunniga lärare ger undervisning i seminarie­form på programmets obligatoriska och valfria del­kurser. Skriftliga uppgifter förekommer i varje delkurs.

Engelsk språkvetenskap
Inom engelsk språkvetenskap är inriktningen empirisk forskning inom till exempel korpuslingvistik, sociolingvistik och engelska som främmande språk.

Engelsk litteratur
Inriktningen mot engelsk litteratur har som fokus såväl historiska som teoretiska förändringar inom litteraturen från Shakespeare fram till postmodern­ismen och det som kommer därefter och inkluderar genderperspektiv och postkoloniala ­perspektiv.

Amerikansk litteratur och kultur
I inriktningen mot amerikansk litteratur och kultur läggs tyngdpunkten vid tematiska och estetiska skeenden inom litteraturen från tiden för den amerikanska renässansen fram till det post-postmoderna.

Examen

Programmet leder till en filosofie masterexamen (Master of Arts, 120 credits) med engelska som huvudområde. Efter ett års studier finns det möjlighet att ta ut en filosofie magisterexamen.

Upplägg

Programmet är tvåårigt och har tre inriktningar:

  • Engelsk litteratur
  • Amerikansk litteratur och kultur
  • Engelsk språkvetenskap
Kursarbetet inom litteraturinrikt­ningarna syftar till att utveckla din medvetenhet om aktuell litteraturkritik samt att förse dig med den kunskap och de verktyg som är nödvändiga för att utföra egen forskning.

Några kurser samläses under de tre första terminerna:

Termin 1
Litteraturkritik och Litteraturteori

Termin 2 och 3
Det chockerande nya, Postmodernismen, Bortom postmodernismen samt Nya inriktningar inom litteraturvetenskapen

Övriga kurser är specifika för inriktningen och behandlar sådana ämnen som nationalitet och identitet, drama, poesi, humor, experimentell litteratur, litteratur och etik, litteratur och vetenskap, litteratur och terrorism och kosmopolitisk litteratur. Vissa kurser ges omväxlande vartannat år. Den fjärde terminen ägnas åt ett själv­ständigt arbete om 30 hp.

Den tredje inriktningen är engelsk språkvetenskap. Här får du insikt i de samtida teorier och metoder som är nödvändiga för empiriska studier av det engelska språket. Under termin 1, 2 och 3 läses tolv kurser om 7,5 hp i språkhistoria, vetenskapligt skrivande, korpusgrammatik, andraspråksinlärning och sociolingvistik. I de tolv kurserna ingår två valfria kurser. Den fjärde terminen ägnas åt ett 30 hp självständigt arbete.

I samtliga tre inriktningar kan du välja att läsa enbart första året och under andra terminen göra en magisteruppsats på 15 hp.

Om undervisningen

Engelska är arbetsspråket vid engelska institutionen. Inom programmet sker all undervisning, gruppdiskussioner och examination på engelska. Undervisning sker i form av seminarier. Programmet ges i Uppsala.

Examination sker både muntligt och skriftligt samt genom fortlöpande bedömning.

Karriär

Under programmet förbereds du för yrken som kräver goda kunskaper och färdigheter samt vetenskaplig skolning inom ämnesområdet engelska, till ­exempel: tjänster inom högskolan, skolväsendet, museer, arkiv, bibliotek, förlag, myndigheter, departement, turism, media (till exempel journalist, översättare), EU (tolk) och liknande.

Behörighet och anmälan

Utöver akademiska meriter ska du skicka in ett personligt brev samt ett examensarbete (fil. kand.). Om du har ett examensarbete i engelska från Uppsala universitet behöver du inte skicka in det. Uppsatsens ämne och metod måste vara relevant för den valda inriktningen på masterprogrammet.

Akademiska meriter laddas upp på antagning.se eller skickas till:
Antagningsservice
FE 20101
839 87 Östersund

Uppsats och personligt brev sänds till:
Engelska institutionen
Box 527
751 20 Uppsala

Masterprogram i engelska

120 högskolepoäng

HT18 - 100 % - Campus

Studieort: Uppsala

Sista anmälningsdatum: 2018-04-16

Anmälningskod: UU-P5150 Anmälan

Undervisningsspråk: engelska

Behörighet: Kandidatexamen med engelska som huvudområde eller en motsvarande examen.

Urval: Urval baseras på en sammanvägd bedömning av tidigare akademiska studier, ett personligt brev där du förklarar varför du vill läsa programmet, samt den medsända uppsatsen.

Avgifter: Du som inte är medborgare i ett EU-/EES-land eller Schweiz måste betala anmälnings- och studieavgift.

Läs mer om avgifter och stipendier.

Anmälningsavgift: 900 kr

Studieavgift, första terminen: 50000 kr

Total studieavgift: 200000 kr

Kontakt och mer info

Engelska institutionen

Engelska parken, Thunbergsvägen 3 L

Box 527, 751 20 Uppsala

Telefon: 018-471 1245 018-471 1247

Fax: 018-471 1229

E-post: Info@engelska.uu.se

Studievägledare masters@engelska.uu.se

Telefon: 018-471 12 47

Fax: 018-471 12 29