Kursplan för Den postmoderna litteraturen

Postmodern Literature

Kursplan

 • 7,5 högskolepoäng
 • Kurskod: 5EN466
 • Utbildningsnivå: Avancerad nivå
 • Huvudområde(n) och successiv fördjupning: Engelska A1N
 • Betygsskala: Underkänd (U), godkänd (G), väl godkänd (VG)
 • Inrättad: 2017-02-08
 • Inrättad av: Institutionsstyrelsen
 • Reviderad: 2017-02-08
 • Reviderad av: Institutionsstyrelsen
 • Gäller från: vecka 28, 2017
 • Behörighet: Engelska C eller 90 hp i ett språkvetenskapligt ämne eller litteraturvetenskap.
 • Ansvarig institution: Engelska institutionen

Beslut och riktlinjer

Kursen ingår i Masterprogram i engelska.

Mål

Efter avslutad kurs ska studenten kunna

 • identifiera och diskutera för perioden representativa teman, frågeställningar och estetiska strategier
 • visa insikter i för postmodernismen relevanta teoribildningar
 • visa god förmåga att i en skriftlig analys använda sig av kritiskt material
 • muntligt och skriftligt föra en diskussion på korrekt engelska om litterära verk.

Innehåll

Kursen erbjuder en introduktion till den engelskspråkiga postmoderna litteraturen. Den utforskar postmodernismens uppkomst, kulmen och eventuella slut, samt ger studenterna möjlighet att undersöka den postmoderna fiktionsprosans frågeställningar och litterära strategier. Kursen fokuserar även på postmoderna tolkningar av historien och kroppen, och behandlar den postmoderna litteraturens relation till populärkulturen och andra media.

Undervisning

Gruppundervisning. Undervisning, lektionsdiskussioner och examination sker på engelska. Alla läromedel är engelskspråkiga.

Examination

Examinationen sker både muntligt och skriftligt samt genom fortlöpande bedömning. Som betyg används något av uttrycken underkänd,godkänd eller väl godkänd.
 
För student som ej godkänts på ordinarie prov anordnas ett nytt provtillfälle inom rimlig tid efter det första.
 
En student som underkänts i visst prov två gånger har på egen begäran efter hänvändelse till prefekten rätt att få en annan examinator utsedd.

Övergångsbestämmelser

För övergångsbestämmelser vid ändringar i kursplaner var god kontakta studievägledaren.

Övriga föreskrifter

Om planen eller kurslitteraturen för en kurs ändras äger studenten rätt att prövas enligt den ursprungliga planen och kurslitteraturen vid tre provtillfällen följande tre terminer. Därefter upphör denna rätt normalt. I övrigt gäller inga begränsningar för antalet provtillfällen.

Versioner av kursplanen

Litteratur

Litteraturlista

Gäller från: vecka 27, 2017

Basläromedel

Filmer:

Miranda July, Me and You and Everyone We Know
Spike Jonze & Charlie Kaufman, Adaptation

Sekundärlitteratur