Kursplan för Bortom postmodernismen

Beyond Postmodernism

Kursplan

 • 7,5 högskolepoäng
 • Kurskod: 5EN467
 • Utbildningsnivå: Avancerad nivå
 • Huvudområde(n) och successiv fördjupning: Engelska A1N
 • Betygsskala: Underkänd (U), godkänd (G), väl godkänd (VG)
 • Inrättad: 2017-02-08
 • Inrättad av: Institutionsstyrelsen
 • Gäller från: vecka 27, 2017
 • Behörighet: Engelska C eller 90 hp i ett språkvetenskapligt ämne eller litteraturvetenskap.
 • Ansvarig institution: Engelska institutionen

Beslut och riktlinjer

Kursen ingår i Masterprogram i engelska.

Mål

Efter avslutad kurs ska studenten kunna

 • identifiera och diskutera de teman, frågor och estetiska strategier som framträder i 2000-talets engelskspråkiga litteratur, samt kunna sätta denna litteratur i dess socialhistoriska kontext
 • visa en gedigen kunskap om några av de främsta teoretiska och kritiska argumenten kring denna litteratur
 • visa metodologisk medvetenhet i en tolkning och diskussion av samtida litteratur
 • visa god förmåga att i en skriftlig analys använda sig av kritiskt material
 • muntligt och skriftligt föra en diskussion på korrekt engelska om litterära verk.

Innehåll

Kursen utforskar mångfalden inom tjugohundratalets engelskspråkiga litteratur. Med utgångspunkt i påståenden kring postmodernismens slut erbjuder den studenterna möjligheten att ägna sig åt ett stort urval av samtida litterära texter samt studera hur dessa texter har teoretiserats. Kursen undersöker därigenom hur skönlitteraturen har behandlat de händelser och problem som hittills format detta århundrade, såsom klimatförändringar, finanskrisen, och säkerhetsstatens uppkomst.

Undervisning

Gruppundervisning. Undervisning, lektionsdiskussioner och examination sker på engelska. Alla läromedel är engelskspråkiga.

Examination

Examinationen sker både muntligt och skriftligt samt genom fortlöpande bedömning. Som betyg används något av uttrycken underkänd,godkänd eller väl godkänd.
 
För student som ej godkänts på ordinarie prov anordnas ett nytt provtillfälle inom rimlig tid efter det första.
 
En student som underkänts i visst prov två gånger har på egen begäran efter hänvändelse till prefekten rätt att få en annan examinator utsedd.

Övergångsbestämmelser

För övergångsbestämmelser vid ändringar i kursplaner var god kontakta studievägledaren.

Övriga föreskrifter

Om planen eller kurslitteraturen för en kurs ändras äger studenten rätt att prövas enligt den ursprungliga planen och kurslitteraturen vid tre provtillfällen följande tre terminer. Därefter upphör denna rätt normalt. I övrigt gäller inga begränsningar för antalet provtillfällen.

Litteratur

Litteraturlista

Gäller från: vecka 27, 2018

Fotokopierat/webbaserat material

Versioner av litteraturlistan