Engelska institutionen

Kursplan för Det chockerande nya: brittisk och amerikansk litteratur 1900-1945

Shocking Innovation: British and American Literature 1900-1945

Kursplan

 • 15 högskolepoäng
 • Kurskod: 5EN416
 • Utbildningsnivå: Avancerad nivå
 • Huvudområd(en) och successiv fördjupning: Engelska A1N
 • Betygsskala: Underkänd (U), godkänd (G), väl godkänd (VG)
 • Inrättad: 2007-11-08
 • Inrättad av: Språkvetenskapliga fakultetsnämnden
 • Reviderad: 2016-09-14
 • Reviderad av: Institutionsstyrelsen
 • Gäller från: vecka 27, 2017
 • Behörighet: Engelska C eller 90 hp i ett språkvetenskapligt ämne eller litteraturvetenskap.
 • Ansvarig institution: Engelska institutionen

Beslut och riktlinjer

Kursplanen är fastställd av språkvetenskapliga fakultetsnämnden 2008-11-13 och gäller fr.o.m. 2009-07-01.

Mål

Efter avslutad kurs ska studenten
• kunna visa kännedom om centrala riktningar inom den litterära modernismens estetik
• kunna visa insikter i modernismens sociopolitiska bakgrund
• kunna demonstrera kunskap om några av modernismens centrala verk
• kunna visa förmåga att tillgodogöra sig kritiskt material
• kunna visa god förmåga att i en skriftlig analys använda sig av kritiskt material
• kunna muntligt och skriftligt föra en diskussion på god engelska om litterära verk.

Innehåll

I kursen läses texter av framstående anglo-amerikanska modernister mot bakgrund av såväl skeenden inom den modernistiska estetiken som historiska faktorer som det första världskriget, kampen för kvinnlig rösträtt, imperialism, masskultur, rasism och den moderna stadens framväxt. Kursen undersöker hur och varför modernistiska författare engagerade sig i sin tids sociala frågor genom formmässigt nyskapande och poetiskt experimenterande.

Undervisning

Gruppundervisning. Undervisning, lektionsdiskussioner och examination sker på engelska. Alla läromedel är engelskspråkiga

Examination

Examinationen sker fortlöpande genom en kombination av muntliga och skriftliga redovisningar. Som betyg används något av uttrycken underkänd, godkänd eller väl godkänd.

För student som ej godkänts på ordinarie prov anordnas ett nytt provtillfälle inom rimlig tid efter det första.

En student som underkänts i visst prov två gånger har på egen begäran efter hänvändelse till prefekten rätt att få en annan examinator utsedd.

Övergångsbestämmelser

För övergångsbestämmelser vid ändringar i kursplaner var god kontakta studievägledaren.

Övriga föreskrifter

Om kursplanen eller kurslitteraturen ändras äger studenten rätt att prövas enligt den ursprungliga planen och kurslitteraturen vid två provtillfällen följande termin. Därefter upphör denna rätt normalt. I övrigt gäller inga begränsningar för antalet provtillfällen.

För tillträde till avancerad nivå krävs minst 80 poäng enligt äldre kursplan eller 120 högskolepoäng.

Litteratur

Litteraturlista

Gäller från: vecka 01, 2018

Fotokopierat material.