Engelska institutionen

Kursplan för Det engelska språket i förändring II

English in Transition II

Kursplan

 • 7,5 högskolepoäng
 • Kurskod: 5EN497
 • Utbildningsnivå: Avancerad nivå
 • Huvudområd(en) och successiv fördjupning: Engelska A1N
 • Betygsskala: Underkänd (U), godkänd (G), väl godkänd (VG)
 • Inrättad: 2016-05-18
 • Inrättad av: Institutionsstyrelsen
 • Reviderad: 2016-09-14
 • Reviderad av: Institutionsstyrelsen
 • Gäller från: vecka 27, 2017
 • Behörighet: Minst 90 hp inom ett språkvetenskapligt huvudområde.
 • Ansvarig institution: Engelska institutionen

Beslut och riktlinjer

Kursen ingår i Masterprogram i engelska.

Mål

Efter avslutad kurs ska studenten kunna

 • beskriva viktiga egenskaper hos nyengelskans fonologi, ordförråd, ortografi, morfologi och syntax
 • beskriva viktiga språkliga egenskaper som kännetecknar tidig nyengelska jämfört med sen nyengelska
 • beskriva viktiga språkliga egenskaper som kännetecknar sen nyengelska jämfört med nuengelska
 • på flytande och korrekt engelska diskutera egenskaper hos nyengelskan både i tal och skrift
 • tillämpa sina kunskaper om fonologiska förändringar i nyengelskan på enskilda ords uttal
 • jämföra och värdera olika beskrivningar av nyengelskan i sekundärkällor
 • analysera nyengelsk text med avseende på fonologi, morfologi och syntax
 • kategorisera lexikala novationer i nyengelskan med avseende på etymologi med hjälp av lexikon
 • konstruera en mindre empirisk studie av nyengelsk fonologi, morfologi eller syntax med lämplig metod.

Innehåll

Kursen behandlar det engelska språkets utveckling mellan år 1500 och 1945. Kursen fokuserar på nyengelskans språkliga kännetecken, med tonvikt på fonologi, ordförråd, ortografi, morfologi och syntax. Kursen innehåller också en kortare självständig forskningsuppgift om en aspekt av nyengelskan.
 

Undervisning

Gruppundervisning. Undervisning, lektionsdiskussioner och examination sker på engelska. Alla läromedel är engelskspråkiga.

Examination

Examination sker genom muntliga presentationer, skriftliga inlämningsuppgifter och en kortare empirisk studie. Betygen är underkänd, godkänd och väl godkänd.
 
För student som ej godkänts i ordinarie prov anordnas ett nytt provtillfälle inom rimlig tid efter det första.
 
En student som underkänts i visst prov två gånger har på egen begäran efter hänvändelse till prefekten rätt att få en annan examinator utsedd.
 

Övergångsbestämmelser

För övergångsbestämmelser vid ändringar i kursplanen var god kontakta studievägledaren.

Övriga föreskrifter

Om kursplanen eller kurslitteraturen ändras äger studenten rätt att prövas enligt den ursprungliga planen och kurslitteraturen vid tre provtillfällen under följande tre terminer. Därefter upphör denna rätt normalt.

Versioner av kursplanen

Litteratur

Litteraturlista

Gäller från: vecka 27, 2017

fotokopierat material