Kursplan för Att undervisa i engelska i dagens klassrum

Teaching English in Language Classrooms Today

Det finns en senare version av kursplanen.

Kursplan

 • 7,5 högskolepoäng
 • Kurskod: 5EN495
 • Utbildningsnivå: Avancerad nivå
 • Huvudområde(n) och successiv fördjupning: Engelska A1N
 • Betygsskala: Underkänd (U), godkänd (G), väl godkänd (VG)
 • Inrättad: 2016-05-18
 • Inrättad av: Institutionsstyrelsen
 • Gäller från: vecka 27, 2016
 • Behörighet: 120 hp med minst 90 hp inom ett språkvetenskapligt huvudområde vari ska ingå ett självständigt arbete om minst 15 hp.
 • Ansvarig institution: Engelska institutionen

Beslut och riktlinjer

Kursen ingår i Masterprogram i engelska.

Mål

Efter avslutad kurs ska studenten

 • ha utfört projekt i skolan som prövar undervisningsmetoder inom något av följande områden: engelsk grammatik och skrivande, ordinlärning samt uttal.
 • kunna visa kunskap om hur teori och metoder i andraspråksinlärning (engelska) utvecklats och förändrats
 • kunna kritiskt bedöma nya undervisningsmetoder och inlärningsstrategier inom andraspråksinlärningen.
 • kunna delta aktivt och självständigt i seminariediskussioner genom att redovisa mindre forskningsämnen inom andraspråksinlärning
 • kunna uppvisa förtrogenhet med forskningsmetoder inom andraspråksinlärning och didaktik
 • kunna inta ett vetenskapligt förhållningssätt till primär- och sekundärlitteratur

Innehåll

Kursen går i huvudsak igenom metodik för att lära ut engelsk språkstruktur (grammatik, ordinlärning och uttal). De viktigaste teorierna inom andraspråksinlärning ska systematiseras och tillvaratas när man försöker utforma sina egna undervisningsmetoder. Kursen gör också studenterna väl förtrogna med korpusanvändandets metodik i språkundervisningen.

Undervisning

Gruppundervisning. Undervisning, lektionsdiskussioner och examination sker på engelska. Alla läromedel är engelskspråkiga.

Examination

Examinationen sker genom muntliga presentationer, skriftliga inlämningsuppgifter, samt en skriftlig hemuppsats. Som betyg används något av uttrycken underkänd, godkänd, eller väl godkänd.

För student som ej godkänts på ordinarie prov anordnas ett nytt provtillfälle inom rimlig tid efter det första.

En student som underkänts i visst prov två gånger har på egen begäran efter hänvändelse till prefekten rätt att få en annan examinator utsedd.

Övergångsbestämmelser

För övergångsbestämmelser vid ändringar i kursplaner var god kontakta studievägledaren.

Övriga föreskrifter

Om kursplanen eller kurslitteraturen ändras äger studenten rätt att prövas enligt den ursprungliga planen och kurslitteraturen vid tre provtillfällen under följande tre terminer. Därefter upphör denna rätt normalt.

Versioner av kursplanen

Litteratur

Litteraturlista

Gäller från: vecka 28, 2016

 • Celce-Murcia, Marianne; Brinton, Donna M.; Snow, Marguerite Ann Teaching English as a second or foreign language

  4th ed.: Boston: National geographic learning, cop. 2014

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Ellis, Rod; Barkhuizen, Gary Analysing learner language

  Oxford: Oxford University Press, 2005

  Referenslitteratur

  Se bibliotekets söktjänst

 • Kelly, Gerald. How to teach pronunciation

  Harlow: Longman, 2001

  Valda delar som specifikt handlar om att lektionsplanering.

  Se bibliotekets söktjänst

 • Thornbury, Scott How to teach grammar

  Harlow: Longman, 1999

  Valda delar som specifikt handlar om att lektionsplanering.

  Se bibliotekets söktjänst

 • Thornbury, Scott How to teach vocabulary

  Harlow: Longman, c2002

  Valda delar som specifikt handlar om att lektionsplanering.

  Se bibliotekets söktjänst

Fotokopierat material