Engelska institutionen

Kursplan för Andraspråksinlärning: teoretiska och praktiska synsätt

Second Language Acquisition: Theoretical and Practical Approaches

Kursplan

 • 7,5 högskolepoäng
 • Kurskod: 5EN494
 • Utbildningsnivå: Avancerad nivå
 • Huvudområd(en) och successiv fördjupning: Engelska A1N
 • Betygsskala: Underkänd (U), godkänd (G), väl godkänd (VG)
 • Inrättad: 2016-05-18
 • Inrättad av: Institutionsstyrelsen
 • Gäller från: vecka 27, 2016
 • Behörighet: 120 hp med minst 90 hp inom ett språkvetenskapligt huvudområde vari ska ingå ett självständigt arbete om minst 15 hp.
 • Ansvarig institution: Engelska institutionen

Beslut och riktlinjer

Kursen ingår i Masterprogram i engelska.

Mål

Efter avslutad kurs ska studenten

 • kunna visa god förståelse om olika teorier inom andraspråksinlärning
 • kunna visa god insikt om hur metoder inom andraspråksinlärning har utvecklats och förändrats
 • kunna visa kännedom om forskning och forskningsmetoder inom andraspråksinlärning.
 • kunna inta ett vetenskapligt förhållningssätt till primär- och sekundärlitteratur
 • kunna delta aktivt och självständigt i seminariediskussioner

Innehåll

Kursen ger studenten fördjupade kunskaper både om teori och metod i andraspråksinlärning (engelska). Vidare ges studenten kunskaper i att kritiskt bedöma nya undervisningsmetoder och inlärningsstrategier inom andraspråksinlärningen. Kursen ska även göra studenten förtrogen med forskning och forskningsmetoder inom andraspråksinlärning.

Undervisning

Gruppundervisning. Undervisning, lektionsdiskussioner och examination sker på engelska. Alla läromedel är engelskspråkiga.

Examination

Examinationen sker genom muntliga presentationer, skriftliga inlämningsuppgifter, samt en skriftlig hemuppsats. Som betyg används något av uttrycken underkänd, godkänd, eller väl godkänd.

För student som ej godkänts på ordinarie prov anordnas ett nytt provtillfälle inom rimlig tid efter det första.

En student som underkänts i visst prov två gånger har på egen begäran efter hänvändelse till prefekten rätt att få en annan examinator utsedd.

Övergångsbestämmelser

För övergångsbestämmelser vid ändringar i kursplaner var god kontakta studievägledaren.

Övriga föreskrifter

Om kursplanen eller kurslitteraturen ändras äger studenten rätt att prövas enligt den ursprungliga planen och kurslitteraturen vid tre provtillfällen under följande tre terminer. Därefter upphör denna rätt normalt.

Litteratur

Litteraturlista

Gäller från: vecka 28, 2016

 • Saville-Troike, Muriel Introducing second language acquisition

  2. ed.: Cambridge: Cambridge University Press, 2012

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Doughty, Catherine J.; Long, Michael H. The Handbook of Second Language Acquisition

  Oxford: Blackwell, 2005

  Valda delar som behandlar forskning och forskningsmetoder i andraspråksinlärning.

  Se bibliotekets söktjänst

 • Ellis, Rod The study of second language acquisition

  Oxford: Oxford Univ. Press, 1994

  Se bibliotekets söktjänst

Fotokopierat material.