Engelska institutionen

Kursplan för Engelska i världen: språkliga och utomspråkliga perspektiv

World Englishes: Social and Linguistic Perspectives

Kursplan

 • 7,5 högskolepoäng
 • Kurskod: 5EN492
 • Utbildningsnivå: Avancerad nivå
 • Huvudområd(en) och successiv fördjupning: Engelska A1N
 • Betygsskala: Underkänd (U), godkänd (G), väl godkänd (VG)
 • Inrättad: 2016-02-03
 • Inrättad av: Institutionsstyrelsen
 • Gäller från: vecka 27, 2016
 • Behörighet: 120 hp med minst 90 hp inom ett språkvetenskapligt huvudområde vari ska ingå ett självständigt arbete om minst 15 hp.
 • Ansvarig institution: Engelska institutionen

Beslut och riktlinjer

Kursen ingår i Masterprogram i engelska.

Mål

Efter avslutad kurs ska studenten

 • kunna sammanfatta historiska orsaker till engelskans globala expansion
 • kunna visa god uppfattning om teoretiska modeller och relevant terminologi inom området global engelska
 • kunna visa kunskap om engelskans roll som nationellt och internationellt språk i många skilda delar av världen
 • kunna visa förtrogenhet med forskningsmetoder inom språklig variation i nuengelskan
 • självständigt kunna författa en kortare språkvetenskaplig uppsats
 • kunna inta ett vetenskapligt förhållningssätt till primärlitteratur och kritiskt material
 • kunna delta aktivt och självständigt i seminariediskussioner
 • kunna redovisa ett forskningsämne inom språklig variation i global engelska.

Innehåll

Kursen ger en bred översikt över historiska orsaker till engelskans utveckling till världsspråk. Vidare ges insikter i sociolingvistiska begrepp avseende språklig variation inom global engelska, till exempel språkkontakt, konvergens, divergens och standardiseringsprocesser. Kursen fokuserar också på global engelska och språkplaneringen, i synnerhet om policy och praxis inom skolor och universitet. Studenterna kommer att samla in empirisk data rörande en av engelskans globala varianter, analysera språkliga fenomen och presentera resultat i en pilotundersökning.

Undervisning

Gruppundervisning. Undervisning, lektionsdiskussioner och examination sker på engelska. Alla läromedel är engelskspråkiga. Aktivt deltagande vid kursens seminarier är obligatorisk. Vid frånvaro ges möjlighet till extrauppgift inom ramen för kursperioden.

Examination

Examinationen sker genom muntliga presentationer, skriftliga inlämningsuppgifter, samt en skriftlig hemuppsats. Som betyg används något av uttrycken underkänd, godkänd, eller väl godkänd.

För student som ej godkänts på ordinarie prov anordnas ett nytt provtillfälle inom rimlig tid efter det första.

En student som underkänts i visst prov två gånger har på egen begäran efter hänvändelse till prefekten rätt att få en annan examinator utsedd.

Övergångsbestämmelser

För övergångsbestämmelser vid ändringar i kursplaner var god kontakta studievägledaren.

Övriga föreskrifter

Om kursplanen eller kurslitteraturen ändras äger studenten rätt att prövas enligt den ursprungliga planen och kurslitteraturen vid tre provtillfällen under följande tre terminer. Därefter upphör denna rätt normalt.

Litteratur

Litteraturlista

Gäller från: vecka 28, 2016

 • Jenkins, Jennifer Global Englishes : a resource book for students

  3. edition.: Milton Park, Abingdon, Oxon: Routledge, 2015

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Mesthrie, Rajend; Bhatt, Rakesh Mohan World Englishes : the study of new linguistic varieties

  1. publ.: Cambridge: Cambridge Univ. Press, 2008

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

Fotokopierat material.