Kursplan för Från projekt till produktion: att skriva om språkvetenskaplig forskning

From Project to Paper: Writing about Linguistic Research

Det finns en senare version av kursplanen.

Kursplan

 • 7,5 högskolepoäng
 • Kurskod: 5EN445
 • Utbildningsnivå: Avancerad nivå
 • Huvudområd(en) och successiv fördjupning: Engelska A1N
 • Betygsskala: Underkänd (U), godkänd (G), väl godkänd (VG)
 • Inrättad: 2016-02-03
 • Inrättad av: Institutionsstyrelsen
 • Gäller från: vecka 27, 2016
 • Behörighet: Engelska A1, Engelska B1 och Engelska C1
 • Ansvarig institution: Engelska institutionen

Beslut och riktlinjer

Kursen ingår i Masterprogram i engelska.

Mål

Efter avslutad kurs ska studenten

 • kunna demonstrera medvetenhet om skrivprocessens betydelse i forskningsarbetet
 • kunna skriva vetenskapliga texter på korrekt och idiomatisk engelska
 • kunna visa god kännedom om formalia vid vetenskapligt skrivande
 • kunna presentera sina forskningsresultat på ett klart och strukturerat sätt.

Innehåll

Kursen syftar till att öka kunskaper om skrivprocessens betydelse och om vikten av att använda akademisk engelska i forskningsarbetet. Kursen omfattar praktiska övningar i att författa abstract, sammanfattningar och recensioner av språkvetenskapliga verk, samt konferenspresentationer. Studenterna kommer också att författa en uppsats som inkluderar korrekt citat- och referensteknik.

Undervisning

Gruppundervisning. Undervisning, lektionsdiskussioner och examination sker på engelska. Alla läromedel är engelskspråkiga. Aktiv närvaro vid seminarierna är obligatorisk.

Examination

Examinationen sker genom muntliga presentationer, skriftliga inlämningsuppgifter samt en skriftlig hemuppsats. Som betyg används något av uttrycken underkänd, godkänd eller väl godkänd.

För student som ej godkänts på ordinarie prov anordnas ett nytt provtillfälle inom rimlig tid efter det första.

En student som underkänts i visst prov två gånger har på egen begäran efter hänvändelse till prefekten rätt att få en annan examinator utsedd.

Övergångsbestämmelser

För övergångsbestämmelser vid ändringar i kursplaner var god kontakta studievägledaren.

Övriga föreskrifter

Om planen eller kurslitteraturen för en kurs ändras äger studenten rätt att prövas enligt den ursprungliga planen och kurslitteraturen vid tre provtillfällen under följande tre terminer. Därefter upphör denna rätt normalt.

Versioner av kursplanen

Litteratur

Litteraturlista

Gäller från: vecka 28, 2016

 • Swales, John M.; Feak, Christine B. Academic writing for graduate students : essential tasks and skills

  3., [rev. and expanded] ed.: Ann Arbor: The University of Michigan Press, 2012

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

Fotokopierat material