Kursplan för USA-kunskap B1

American Studies B1

Kursplan

 • 30 högskolepoäng
 • Kurskod: 5EN721
 • Utbildningsnivå: Grundnivå
 • Huvudområde(n) och successiv fördjupning: Engelska G1F
 • Betygsskala: Underkänd (U), godkänd (G), väl godkänd (VG)
 • Inrättad: 2006-12-07
 • Inrättad av: Språkvetenskapliga fakultetsnämnden
 • Reviderad: 2015-06-04
 • Reviderad av: Institutionsstyrelsen
 • Gäller från: vecka 01, 2016
 • Behörighet: Baskurs USA-kunskap A1 eller 30 hp inom det humanistiska eller samhällsvetenskapliga vetenskapsområdet.
 • Ansvarig institution: Engelska institutionen

Mål

Efter genomgången kurs ska studenten ha fördjupade kunskaper om centrala delar av USA:s kultur- och samhällsliv, särskilt inom ämnena historia, politik, massmedier och litteratur. Studenten ska även ha utvecklat sina färdigheter i att såväl muntligt som skriftligt kommunicera på engelska om de sakområden och problemställningar som kursen behandlar.

Nedan följer målen för varje delkurs.

Delkurs 1. Amerikansk historia (7,5 hp)
Efter avslutad delkurs ska studenten på engelska

 • kunna uppvisa goda kunskaper om några utvalda temata inom den amerikanska historien
 • kunna analysera faktorer och händelser som påverkat den amerikanska historiska utvecklingen inom dessa temata
 • kunna skriftligt analysera en historisk text om USA:s historia.

Delkurs 2. Amerikansk politik (7,5 hp)
Efter avslutad delkurs ska studenten på engelska
 • kunna uppvisa goda kunskaper om några av de sakfrågor och problemställningar som präglar dagens amerikanska inrikes- och utrikespolitik
 • kunna argumentera på engelska för eller emot en viss ståndpunkt i en aktuell stridsfråga i den amerikanska politiken
 • kunna skriftligt analysera en given text på engelska inom området.

Delkurs 3. Amerikanska massmedier II (7,5 hp)
Efter avslutad delkurs ska studenten på engelska
 • kunna redogöra för huvuddragen i flera centrala medieteorier i relation till olika amerikanska medieformer
 • kunna diskutera de historiska och kulturella sammanhangen i USA under 1900- och 2000-talen av betydelse för olika massmediers utveckling
 • kunna föra en kritisk diskussion om de amerikanska mediernas många skilda roller i nationella och internationella sammanhang.

Delkurs 4. Amerikansk litteratur under 1900-talet (7,5 hp)
Efter avslutad delkurs ska studenten på engelska
 • kunna redogöra för den idéhistoriska och kulturella bakgrunden till ett antal representativa verk från 1900-talet
 • kunna redogöra för sociala och kulturella förhållanden i USA under 1900-talet
 • kunna argumentera för sin tolkning av en text med stöd av texten
 • i uppsatsform kunna presentera en självständig analys av litterära texter på engelska.

Innehåll

Kursen består av fyra delkurser om vardera 7,5 högskolepoäng enligt nedan.

Amerikansk historia 7.5 hp

Delkursen diskuterar några viktiga temata och problem i den amerikanska historien ur både historiografiska och analytiska perspektiv. Valen av temata kan variera från termin till termin.

Amerikansk politik 7.5 hp

Delkursen tar upp några aktuella problem i nutida amerikansk politik som partiernas minskade betydelse, valdeltagandet, finansieringen av valkampanjerna, förhållandet mellan presidenten och kongressen, domstolarnas makt samt USA:s nuvarande utrikespolitik.

Amerikanska massmedier 7.5 hp

Delkursen diskuterar problem och frågor som rör amerikanska massmedier. Vi läser och diskuterar texter, studerar olika medieformer och placerar dem i deras politiska, kulturella och historiska sammanhang. Olika temata som berörs kan vara nyhetsvärdering, kulturellt minne, visuell kultur, ras/etnicitet och genus, populärkultur, politisk kommunikation, och Internet.

Amerikansk litteratur under 1900-talet 7.5 hp

Delkursen innehåller genomgångar och diskussioner ägnade åt att belysa dels representativa texter från 1900-talet, dels den kulturella och idéhistoriska bakgrunden till dessa texter.

Undervisning

Gruppundervisning. Undervisning, lektionsdiskussioner och examination i samtliga delkurser sker på engelska. Särskild vikt läggs vid delkursernas skriftliga övningsmoment. Alla läromedel är engelskspråkiga.

Aktivt deltagande vid kursens seminarier är obligatorisk. Vid frånvaro ges möjlighet till extrauppgift inom ramen för kursperioden.

Examination

Examinationen sker både muntligt och skriftligt. Som betyg används något av uttrycken underkänd, godkänd eller väl godkänd. För erhållande av slutbetyget väl godkänd på hela kursen gäller att studenten ska ha uppnått resultatet väl godkänd på minst tre av delkurserna.

För student som ej godkänts i ordinarie prov anordnas ett nytt provtillfälle inom rimlig tid efter det första.

En student som underkänts i visst prov två gånger har på egen begäran efter hänvändelse till prefekten rätt att få en annan examinator utsedd.

Övergångsbestämmelser

För övergångsbestämmelser vid ändringar i kursplaner var god kontakta studievägledaren.

Övriga föreskrifter

Fem år eller äldre resultat på delkurser gäller normalt ej om planen för delkursen ändrats.

Om planen eller kurslitteraturen för en delkurs ändras äger studenten rätt att prövas enligt den ursprungliga planen och kurslitteraturen vid tre provtillfällen under följande tre terminer. Därefter upphör denna rätt normalt. I övrigt gäller inga begränsningar för antalet provtillfällen.

Kursen får ej medtagas i examen som fristående kurs om motsvarande moment lästs inom annan kurs som ingår i examen.

Litteratur

Litteraturlista

Gäller från: vecka 01, 2019

Amerikansk historia

 • Holsti, Ole R To see ourselves as others see us : how publics abroad view the United States after 9/11

  2008

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Nolan, Mary The transatlantic century : Europe and America, 1890-2010

  Cambridge: Cambridge University Press, 2012.

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Tyrrell, Ian R. Transnational nation : United States history in global perspective since 1789

  Second edition.: New York: Palgrave Macmillan, 2015.

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • American Political Thought

  University of Chicago Press,

  Vol 1, No 1 (spring 2012). Articles by James Ceaser, Patrick Deneen, Rogers Smith.

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • The American Economist : journal of the International Honor Society in Economics

  New York, N.Y.: 1960-

  62:27, 2017. Ramrattan, Lall B. "American Exceptionalism: An Appraisal-Political, Economic, Qualitative and Quantitative".

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Bender, Thomas. A nation among nations : America's place in world history

  1st ed.: New York: Hill and Wang, 2006

  116-181, chapter 3.

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

Fotokopierat material.

Amerikansk politik

 • The Articles of Confederation

  Champaign, Ill.: Project Gutenberg, [199-]

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • The Constitution of the United States of America

  199u

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Federalist Papers ALEXANDER HAMILTON, ; Hamilton, Alexander; Jay, John; Madison, James; Shapiro, Ian

  Yale University Press, 2009

  No 10, 51, 78

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Mill, John Stuart On liberty

  Raleigh, N.C.: Alex Catalogue, [199-?]

  Utdrag

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • O'Brien, David M. Struggles for power and governmental accountability

  Tenth edition.: New York: W.W. Norton & Company, [2017]

  Utdrag

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • O'Brien, David M. Constitutional law and politics : 2 Civil rights and civil liberties.

  Tenth edition.: New York: W.W. Norton & Company, 2017

  Urval av rättsfall.

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

Patient Protection and Affordable Care Act.
Preambles of the constitutions of Argentina, Ireland, Afghanistan, Kazakhstan, and Russia.
Massachusetts Health Care Reform Act of 2006.
Obergefell v. Hodges.
District of Columbia v. Heller.
Religious Landscape Study, Pew Research Center.
T. Jefferson. "Letter to the Danbury Baptists.

Filmer och rekommenderade bakgrundstexter.

Amerikanska massmedier

Kurslitteraturen utgörs av ett kompendium som tillhandahålls av institutionen.

Amerikansk litteratur under 1900-talet

Ginsburg, Allen. "Howl", "A Supermarket in California", "America" (handout)

Cisneros, Sandra. "Never Marry a Mexican" (handout)

Versioner av litteraturlistan