Engelska institutionen

Kursplan för Hur kartbilden förändrats: den amerikanska litteraturen och världen

Remapping America: American Literature in the World

Kursplan

 • 7,5 högskolepoäng
 • Kurskod: 5EN484
 • Utbildningsnivå: Avancerad nivå
 • Huvudområd(en) och successiv fördjupning: Engelska A1N
 • Betygsskala: Underkänd (U), godkänd (G), väl godkänd (VG)
 • Inrättad: 2013-05-14
 • Inrättad av: Engelska institutionens styrelse
 • Gäller från: vecka 27, 2013
 • Behörighet: Engelska C eller 90 hp i ett språkvetenskapligt ämne eller litteraturvetenskap.
 • Ansvarig institution: Engelska institutionen

Beslut och riktlinjer

Kursen ingår i Masterprogram i engelska.

Mål

Efter avslutad kurs skall studenten

 • Kunna inordna och tolka amerikansk litteratur i en transnationell kontext
 • Kunna redogöra för hur litteratur på olika sätt komplicerar nationalistiska perspektiv
 • Kunna visa förtrogenhet med teori och metod av relevans inom området för kursen: transnationalism, kosmopolitism, imperialism och amerikansk litteratur
 • kunna visa förmåga att tillgodogöra sig kritiskt material
 • kunna visa god förmåga att i en skriftlig analys använda sig av kritiskt material
 • kunna muntligt och skriftligt föra en diskussion på god engelska om litterära verk.

Innehåll

Kursen undersöker hur amerikansk litteratur förhåller sig till världen och hur den utmanar litterära kartbilder som framhäver betydelsen av nationalstaten. Kursen fokuserar på områden såsom förhållandet mellan det lokala och det globala, kosmopolitiska och hemisfäriska nätverk, samt hur litterära verk ifrågasätter betydelsen av nationen och hur vi tänker och resonerar kring kulturer och samhällen. Kursens främsta syfte är att studera amerikansk litteratur inom ett globalt eller kosmopolitiskt ramverk: Varför är det viktigt? Hur går vi tillväga? Och hur ändrar det vår syn på amerikansk litteratur?

Undervisning

Gruppundervisning. Undervisning, lektionsdiskussioner och examination sker på engelska. Alla läromedel är engelskspråkiga.

Examination

Examinationen sker fortlöpande genom muntliga och skriftliga uppgifter. Som betyg används något av uttrycken underkänd, godkänd eller väl godkänd.

För student som ej godkänts på ordinarie prov anordnas ett nytt provtillfälle inom rimlig tid efter det första.

En student som underkänts i visst prov två gånger har på egen begäran efter hänvändelse till prefekten rätt att få en annan examinator utsedd.

Övergångsbestämmelser

För övergångsbestämmelser vid ändringar i kursplaner var god kontakta studievägledaren.

Övriga föreskrifter

Om planen eller kurslitteraturen för en kurs ändras äger studenten rätt att prövas enligt den ursprungliga planen och kurslitteraturen vid tre provtillfällen följande tre terminer. Därefter upphör denna rätt normalt. I övrigt gäller inga begränsningar för antalet provtillfällen.

Litteratur

Litteraturlista

Gäller från: vecka 01, 2018

Skönlitterära texter

Läsanvisningar ges av läraren.

Ett urval litteraturkritik.

Versioner av litteraturlistan