Engelska institutionen

Kursplan för Den privata rösten, den offentliga platsen: modern amerikansk poesi

Private Lyrics, Public Stages: The Rhetoric of American Poetry

Kursplan

 • 7,5 högskolepoäng
 • Kurskod: 5EN482
 • Utbildningsnivå: Avancerad nivå
 • Huvudområd(en) och successiv fördjupning: Engelska A1N
 • Betygsskala: Underkänd (U), godkänd (G), väl godkänd (VG)
 • Inrättad: 2013-05-29
 • Inrättad av: Engelska institutionens styrelse
 • Gäller från: vecka 27, 2013
 • Behörighet: Engelska C eller 90 hp i ett språkvetenskapligt ämne eller litteraturvetenskap.
 • Ansvarig institution: Engelska institutionen

Beslut och riktlinjer

Kursen ingår i Masterprogram i engelska.

Mål

Efter avslutad kurs ska studenten

 • kunna visa kunskap om ett antal viktiga poeter, poem och rörelser i amerikansk litteratur
 • kunna redogöra för hur amerikansk poesi speglar sig i avgörande socio-historiska angelägenheter i det amerikanska kulturlivet
 • kunna redogöra för teori och metodologi som berör den privata och den offentliga sfären, i förhållande till amerikansk poesi
 • kunna samla och bearbeta kritiskt material
 • kunna använda kritiskt material i skriftliga litterära analyser
 • kunna visa god förmåga att delta på flytande engelska såväl muntligt som skriftligt i litterära diskussioner.

Innehåll

Poesi är verkningsfullt just därför att den drar in läsaren i poetens världar och känslor. Ändå söker sig poeter ofta ut på den offentliga arenan och ägnar sig åt politiskt och kulturellt viktiga frågor. Denna kurs erbjuder en introduktion till amerikansk poesi. Den fokuserar på hur poesin förhåller sig till privata och offentliga sfärer och hur den medlar mellan det personliga och den kultur i vilken poeten verkar. Den erbjuder också en introduktion till det breda utbudet av rörelser man påträffar i den amerikanska poesins historia.

Undervisning

Gruppundervisning. Undervisning, lektionsdiskussioner och examination sker på engelska. Alla läromedel är engelskspråkiga.

Examination

Examinationen sker fortlöpande genom muntliga och skriftliga uppgifter. Som betyg används något av uttrycken underkänd, godkänd eller väl godkänd.

För student som ej godkänts på ordinarie prov anordnas ett nytt provtillfälle inom rimlig tid efter det första.

En student som underkänts i visst prov två gånger har på egen begäran efter hänvändelse till prefekten rätt att få en annan examinator utsedd.

Övergångsbestämmelser

För övergångsbestämmelser vid ändringar i kursplaner var god kontakta studievägledaren.

Övriga föreskrifter

Om planen eller kurslitteraturen för en kurs ändras äger studenten rätt att prövas enligt den ursprungliga planen och kurslitteraturen vid tre provtillfällen följande tre terminer. Därefter upphör denna rätt normalt. I övrigt gäller inga begränsningar för antalet provtillfällen.

Litteratur

Litteraturlista

Gäller från: vecka 01, 2014

Compendium of Poetry and Critical Material (handout)

 • Beach, Christopher The Cambridge introduction to twentieth-century American poetry

  Cambridge, UK: Cambridge University Press, 2003

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Wolosky, Shira The art of poetry : how to read a poem

  New York: Oxford University Press, 2001

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk