Kursplan för Hur "Amerika" har skapats

Imagining America: Nationhood, Nationality, and Citizenship

Kursplan

 • 7,5 högskolepoäng
 • Kurskod: 5EN480
 • Utbildningsnivå: Avancerad nivå
 • Huvudområde(n) och successiv fördjupning: Engelska A1N
 • Betygsskala: Underkänd (U), godkänd (G), väl godkänd (VG)
 • Inrättad: 2013-02-13
 • Inrättad av: Engelska institutionens styrelse
 • Gäller från: vecka 27, 2013
 • Behörighet: Engelska C eller 90 hp i ett språkvetenskapligt ämne eller litteraturvetenskap.
 • Ansvarig institution: Engelska institutionen

Beslut och riktlinjer

Kursen ingår i Masterprogram i engelska.

Mål

Efter avklarad kurs ska studenten
• kunna demonstrera kunskap om hur skriftliga och muntliga texter har konstruerat Amerika
• kunna demonstrera kännedom om några av de nyckeltexter i vilka viktiga amerikanska begrepp har uttryckts
• kunna demonstrera medvetenhet om metoder och teorier som används i diskussioner om nationen, nationalitet, och deras relation till skriftliga och muntliga texter
• kunna samla och bearbeta litteraturkritiskt material
• kunna visa förmåga att använda kritiskt material i en skriftlig analys
• kunna visa god förmåga att muntligt och skriftligt på flytande engelska delta i diskussioner om såväl litterära texter som facktexter

Innehåll

Kursen fokuserar på hur Amerika och den amerikanska nationen vid olika tidpunkter fram till idag har sett sig själv i olika litterära och dokumentära texter. Några av de centrala frågorna är: Hur har amerikanska skriftliga och muntliga kulturer uttryckt varierande föreställningar om nationen och den nationella gemenskapen? Kan man tala om specifika särdrag som amerikanska trots att USA grundar sig på, och består av, en mängd olika etniska grupper? Vad är en nation? Vad innebär det att vara amerikansk eller oamerikansk, att vara medborgare eller utlänning?

Undervisning

Gruppundervisning. Undervisning, lektionsdiskussioner och examination sker på engelska. Alla läromedel är engelskspråkiga.

Examination

Examinationen sker både muntligt och skriftligt samt genom fortlöpande bedömning. Som betyg används något av uttrycken underkänd, godkänd eller väl godkänd.

För student som ej godkänts på ordinarie prov anordnas ett nytt provtillfälle inom rimlig tid efter det första.

En student som underkänts i visst prov två gånger har på egen begäran efter hänvändelse till prefekten rätt att få en annan examinator utsedd.

Övergångsbestämmelser

För övergångsbestämmelser vid ändringar i kursplaner var god kontakta studievägledaren.

Övriga föreskrifter

Om planen eller kurslitteraturen för en kurs ändras äger studenten rätt att prövas enligt den ursprungliga planen och kurslitteraturen vid tre provtillfällen följande tre terminer. Därefter upphör denna rätt normalt. I övrigt gäller inga begränsningar för antalet provtillfällen.

Litteratur

Litteraturlista

Gäller från: vecka 27, 2017

Primärtexter

Om inget annat anges bör listade upplagor användas.

Kritiskt material

Utdrag ur följande texter:

 • Anderson, Benedict Imagined communities : reflections on the origin and spread of nationalism

  Rev. and extended ed.: London: Verso, 1991

  Se bibliotekets söktjänst

 • Anzaldúa, Gloria Borderlands : the new mestiza = La frontera

  2. ed.: San Francisco: Aunt Lute Books, cop. 1999

  Se bibliotekets söktjänst

 • Arac, Jonathan The emergence of American literary narrative, 1820-1860

  1st Harvard University Press pbk. ed.: Cambridge, MA: Harvard University Press, 2005

  Se bibliotekets söktjänst

 • Calhoun, Craig J. Nations matter : culture, history, and the cosmopolitan dream

  London: Routledge, 2007

  Se bibliotekets söktjänst

 • Jehlen, Myra American incarnation : the individual, the nation, and the continent

  Cambridge, Mass.: Harvard University Press, 1986

  Se bibliotekets söktjänst

 • Lee, A. Robert Multicultural American literature : comparative Black, Native, Latino/a and Asian American fictions

  Jackson: University Press of Mississippi, 2003

  Se bibliotekets söktjänst

 • Looby, Christopher Voicing America : language, literary form, and the origins of the United States

  Chicago: Univ. of Chicago Press, 1996

  Se bibliotekets söktjänst

 • Michaels, Walter Benn Our America : nativism, modernism, and pluralism

  Durham: Duke Univ. Press, 1995

  Se bibliotekets söktjänst

 • Nadel, Alan Containment culture : American narratives, postmodernism, and the atomic age

  Durham, N.C.: Duke Univ. Press, cop. 1995

  Se bibliotekets söktjänst

 • Saldívar, José David Trans-Americanity : subaltern modernities, global coloniality, and the cultures of greater Mexico

  Durham: Duke University Press, 2012

  Se bibliotekets söktjänst

 • Warner, Michael The letters of the republic : publication and the public sphere in eighteenth-century America

  Cambridge, Mass.: Harvard University Press, 1990

  Se bibliotekets söktjänst

 • Douglas, Christopher Reciting America : culture and cliché in contemporary U.S. fiction

  Urbana: University of Illinois Press, c2001

  Se bibliotekets söktjänst

Web-based material http:
//www.thegreatcourses.com/tgc/courses/course_detail.aspx?cid=8540

Versioner av litteraturlistan