Engelska institutionen

Kursplan för "Det engelska": hur kulturell identitet skapas

Englishness and the Making of Cultural Identity

Kursplan

  • 7,5 högskolepoäng
  • Kurskod: 5EN470
  • Utbildningsnivå: Avancerad nivå
  • Huvudområd(en) och successiv fördjupning: Engelska A1N
  • Betygsskala: Underkänd (U), godkänd (G), väl godkänd (VG)
  • Inrättad: 2013-02-13
  • Inrättad av: Engelska institutionens styrelse
  • Gäller från: vecka 27, 2013
  • Behörighet: Engelska C eller 90 hp i ett språkvetenskapligt ämne eller litteraturvetenskap.
  • Ansvarig institution: Engelska institutionen

Beslut och riktlinjer

Kursen ingår i Masterprogram i engelska.

Mål

Efter avklarad kurs ska studenten
• kunna visa kunskap om en mängd varierande texter som behandlar engelskhet och kulturell identitet
• identifiera viktiga historiska perioder och litterära rörelser in den engelska traditionen
• på litteraturhistorisk basis kunna tolka begreppet 'engelskhet' i brittisk litteratur
• på litteraturteoretisk basis kunna tolka och analysera 'engelskhet' såsom den representeras i den litterära kanon, litteraturkritik och samtida kulturella texter

Innehåll

Vad innebär det att litteratur är "engelsk"? Hur konstrueras "engelskhet" i litteraturen och hur skiljer sig detta från "brittiskhet", och "engelskhet" i kulturer utanför de brittiska öarna? Dessa och liknande frågor kommer att utforskas i en kort översikt av engelskspråkig litteratur från tidig modern tid till idag. Studenten får också en introduktion till olika genrer, föreställningar om plats, nationstillhörighet och marginalitet såsom de har framställts över flera århundraden. Dessutom behandlas sådana ämnen som tillhörigheten till gender, välstånd, stad kontra land och samhörighet kontra fiendskap.

Undervisning

Gruppundervisning. Undervisning, lektionsdiskussioner och examination sker på engelska. Alla läromedel är engelskspråkiga.

Examination

Examinationen sker både muntligt och skriftligt samt genom fortlöpande bedömning. Som betyg används något av uttrycken underkänd, godkänd eller väl godkänd.

För student som ej godkänts på ordinarie prov anordnas ett nytt provtillfälle inom rimlig tid efter det första.

En student som underkänts i visst prov två gånger har på egen begäran efter hänvändelse till prefekten rätt att få en annan examinator utsedd.

Övergångsbestämmelser

För övergångsbestämmelser vid ändringar i kursplaner var god kontakta studievägledaren.

Övriga föreskrifter

Om planen eller kurslitteraturen för en kurs ändras äger studenten rätt att prövas enligt den ursprungliga planen och kurslitteraturen vid tre provtillfällen följande tre terminer. Därefter upphör denna rätt normalt. I övrigt gäller inga begränsningar för antalet provtillfällen.

Litteratur

Litteraturlista

Gäller från: vecka 27, 2017

Om inget annat anges bör listade upplagor användas.

The poetry of place: from Ben Jonson to Seamus Heaney (selections).

British and Commonwealth Poetry from 1990 (selections).

Selected essays by Virginia Woolf.

Versioner av litteraturlistan