Engelska institutionen

Kursplan för Praktisk engelska: litteratur

Practical English: Literature

Kursplan

 • 7,5 högskolepoäng
 • Kurskod: 5EN044
 • Utbildningsnivå: Grundnivå
 • Huvudområd(en) och successiv fördjupning: Engelska G1N
 • Betygsskala: Underkänd (U), godkänd (G), väl godkänd (VG)
 • Inrättad: 2006-12-07
 • Inrättad av: Språkvetenskapliga fakultetsnämnden
 • Reviderad: 2012-09-19
 • Reviderad av: Engelska institutionens styrelse
 • Gäller från: vecka 01, 2013
 • Behörighet: Grundläggande behörighet och Engelska 6 eller Engelska B (områdesbehörighet A2/2)
 • Ansvarig institution: Engelska institutionen

Beslut och riktlinjer

Kursplanen är fastställd av språkvetenskapliga fakultetsnämnden 2006-12-07 och gäller fr.o.m. 2007-07-01.

Mål

Efter avslutad kurs ska studenten
• ha viss kännedom om berättarteknisk terminologi
• ha ökat sin förmåga att läsa engelska texter
• ha ökat sin förmåga att uttrycka sig muntligt och skriftligt på engelska
• ha grundläggande färdighet i att analysera litterära texter
• ha insikt om vikten av genusperspektiv vid läsning av en text
• kunna diskutera litterära texter muntligt och skriftligt på engelska
• kunna argumentera på engelska för sin tolkning av en text med stöd av texten
• i en kortare uppsats kunna presentera och analysera en text på engelska

Innehåll

Kursen ägnas åt en genomgång av modern engelskspråkig litteratur som skildrar människor och deras situation i det nutida samhället. Samtidigt tränas studenten i att läsa engelsk prosa samt i att uttrycka sig på engelska.

Undervisning

Gruppundervisning. Undervisningsspråk är engelska.

Examination

Examinationen sker genom skriftliga hemuppgifter samt genom avslutande skriftligt prov. Som betyg används något av uttrycken underkänd, godkänd eller väl godkänd.

För student som ej godkänts i ordinarie prov anordnas ett nytt provtillfälle inom rimlig tid efter det första.

En student som underkänts i visst prov två gånger har på egen begäran efter hänvändelse till prefekten rätt att få en annan examinator utsedd.

Övergångsbestämmelser

För övergångsbestämmelser vid ändringar i kursplaner var god kontakta studievägledaren.

Övriga föreskrifter

Kursen får inte medtas i examen tillsammans med kurserna Engelska A1 eller A32.

Om planen eller kurslitteraturen för en kurs ändras äger studenten rätt att prövas enligt den ursprungliga planen och kurslitteraturen vid två provtillfällen följande termin. Därefter upphör denna rätt normalt. I övrigt gäller inga begränsningar för antalet provtillfällen.

Litteratur

Litteraturlista

Gäller från: vecka 27, 2014

Ytterligare en text. Internetkällor.

Versioner av litteraturlistan