Kursplan för Praktisk engelska: grundläggande grammatik

Practical English: Basic Grammar

Kursplan

 • 7,5 högskolepoäng
 • Kurskod: 5EN041
 • Utbildningsnivå: Grundnivå
 • Huvudområd(en) och successiv fördjupning: Engelska G1N
 • Betygsskala: Underkänd (U), godkänd (G), väl godkänd (VG)
 • Inrättad: 2006-12-07
 • Inrättad av: Språkvetenskapliga fakultetsnämnden
 • Reviderad: 2012-09-19
 • Reviderad av: Engelska institutionens styrelse
 • Gäller från: vecka 01, 2013
 • Behörighet: Grundläggande behörighet och Engelska 6 eller Engelska B (områdesbehörighet A2/2)
 • Ansvarig institution: Engelska institutionen

Beslut och riktlinjer

Kursplanen är fastställd av språkvetenskapliga fakultetsnämnden 2006-12-07 och gäller fr.o.m. 2007-07-01.

Mål

Efter avslutad kurs ska studenten
• ha större förtrogenhet med konstruktioner som skiljer sig åt mellan engelska och svenska
• kunna tillämpa grammatiska regler i fri och styrd produktion
• ha större insikt om formellt och informellt språk
• ha utökat sitt passiva och aktiva ordförråd
• kunna använda relevanta lexika

Innehåll

I kursen görs en systematisk genomgång av den engelska grammatiken. Tonvikten ligger på de konstruktioner där det föreligger skillnader mellan svenska och engelska. Grammatikövningar samt översättning av kortare texter ingår. En del ordstudium ingår även, i synnerhet s.k. ’false friends’, och i samband med detta övningar i att använda lexika.

Undervisning

Gruppundervisning. Undervisningsspråk är engelska.

Examination

Examinationen sker genom fortlöpande muntliga och skriftliga uppgifter och skriftligt slutprov. Som betyg används något av uttrycken underkänd, godkänd eller väl godkänd.
För student som ej godkänts i ordinarie prov anordnas ett nytt provtillfälle inom rimlig tid efter det första.

En student som underkänts i visst prov två gånger har på egen begäran efter hänvändelse till prefekten rätt att få en annan examinator utsedd.

Övergångsbestämmelser

För övergångsbestämmelser vid ändringar i kursplaner var god kontakta studievägledaren.

Övriga föreskrifter

Kursen får inte medtas i examen tillsammans med kurserna Engelska A1, A311 eller A31.

Om planen eller kurslitteraturen för en kurs ändras äger studenten rätt att prövas enligt den ursprungliga planen och kurslitteraturen vid två provtillfällen följande termin. Därefter uppgör denna rätt normalt. I övrigt gäller inga begränsningar för antalet provtillfällen.

Versioner av kursplanen

Litteratur

Litteraturlista

Gäller från: vecka 01, 2013

 • Estling Vannestål, Maria Essential English grammar

  1. ed.: Studentlitteratur AB, 2012

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Schmitt, Diane; Schmitt, Norbert Focus on vocabulary. : mastering the academic word list

  2. ed.: White Plains, N.Y.: Pearson Longman, c2011

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Longman Dictionary of Contemporary English..

  senaste uppl.: London: Longman,

  Se bibliotekets söktjänst

Kompendier