Engelska institutionen

Kursplan för Engelska A1

English A1

Kursplan

 • 30 högskolepoäng
 • Kurskod: 5EN114
 • Utbildningsnivå: Grundnivå
 • Huvudområd(en) och successiv fördjupning: Engelska G1N
 • Betygsskala: Underkänd (U), godkänd (G), väl godkänd (VG)
 • Inrättad: 2006-12-07
 • Inrättad av: Språkvetenskapliga fakultetsnämnden
 • Reviderad: 2012-09-19
 • Reviderad av: Engelska institutionens styrelse
 • Gäller från: vecka 01, 2013
 • Behörighet: Grundläggande behörighet och Engelska 6 eller Engelska B (områdesbehörighet A2/2)
 • Ansvarig institution: Engelska institutionen

Beslut och riktlinjer

Kursen är en fristående kurs.

Mål

Efter avslutad kurs ska studenten ha goda kunskaper i både praktisk grammatik och grammatisk terminologi samt ha insikt i uttalsregler och förhållandet mellan stavning och uttal. Studenten ska vidare kunna kommunicera väl och idiomatiskt såväl muntligt som skriftligt. Studenten ska ha tillägnat sig grundläggande kunskaper om språkvetenskapliga begrepp och teorier. Studenten ska även kunna läsa och analysera engelskspråkig litteratur.

Nedan följer målen för varje delkurs.

Delkurs 1. Språkstruktur (8 hp)
Efter avslutad delkurs ska studenten
• kunna identifiera och använda grundläggande grammatisk terminologi
• kunna identifiera och analysera grammatiska strukturer, i synnerhet sådana som skiljer sig åt mellan engelska och svenska, samt kunna använda dessa
• kunna tillämpa grammatiska regler i fri och styrd produktion och i översättning
• kunna redogöra för engelskans ljudsystem samt betonings- och intonationsmönster
• kunna visa kunskap om skillnader mellan engelsk stavning och uttal samt särskiljande drag mellan brittisk och amerikansk engelska, i såväl stavning som uttal
• ha ett brett ordförråd i akademisk engelska, vilket visas i muntlig och skriftlig produktion och kunna visa kunskap om ordbildning
• kunna använda relevanta lexika

Delkurs 2. Akademiskt skrivande på engelska (7 hp)
Efter avslutad kurs ska studenten
• kunna skriva sammanhängande prosa på engelska utan något större antal språkliga fel
• kunna logiskt strukturera idéer i tal och skrift
• kunna anpassa texten till formella stilnivåer
• kunna självständigt revidera en skrivuppgift efter att ha inhämtat kritiska synpunkter
• kunna kritiskt läsa och kommentera andras texter
• kunna använda citat och referenser för att dokumentera källor

Delkurs 3. Introduktion till engelsk språkvetenskap (5 hp)
Efter avslutad kurs ska studenten
• kunna visa förståelse för vad språkvetenskapen och dess huvudriktningar är
• kunna visa grundläggande kunskap om engelska språkets ljudsystem
• kunna visa grundläggande kunskap om språkvetenskapliga teorier inom fonologi, morfologi, syntax, semantik, pragmatik, diskursanalys, sociolingvistik, samt första- och andraspråksinlärning
• kunna tillämpa språkvetenskapliga analysmetoder på engelsk text

Delkurs 4. Litteratur (10 hp)
Efter avslutad kurs ska studenten
• kunna visa god förmåga att läsa litterära texter på engelska
• kunna presentera analyser och tolkningar av litterära texter, såväl muntligt som skriftligt, på god engelska
• kunna använda vedertagen kritisk terminologi vid analysen av litterära texter
• kunna ge stöd för sin tolkning av en text med hänvisningar till texten
• kunna visa medvetenhet om genusperspektivets betydelse vid läsningen av en text
• kunna placera en text i dess socio-kulturella sammanhang

Innehåll

Kursen består av fyra delkurser.

Delkurs 1. Språkstruktur 8.0 hp

Delkurs 1 inriktas på språkets uppbyggnad, dess grammatiska och fonetiska strukturer, men även ordkunskap, ordbildning och översättning ingår.

Delkurs 2. Akademiskt skrivande på engelska 7.0 hp

Delkursen belyser de centrala aspekterna av skrivandet i formella och akademiska sammanhang och erbjuder studenten möjlighet att öva sina färdigheter i formellt skrivande. Delkursen består av två moment: en kort och intensiv fas med fler föreläsningar och seminarier (2 hp), och en längre fas med handledning i små grupper (5 hp).

Delkurs 3: Introduktion till engelsk språkvetenskap 5.0 hp

Språkvetenskap är det vetenskapliga studiet av mänskligt språk. Delkursen introducerar och utvecklar språkvetenskapliga begrepp och teorier. Språkljuden studeras inom fonetik. De strukturella byggstenarna och dessa byggstenars betydelse för människans språk behandlas inom fonologi, morfologi, syntax och semantik. Modeller för hur människor interagerar med hjälp av språk studeras inom pragmatik, diskursanalys och sociolingvistik. Vidare behandlas olika typer av språkinlärningsteorier, både inom första- och andraspråksinlärning.

Delkurs 4. Litteratur 10.0 hp

Delkurs 4 ägnas åt läsning och analys av engelskspråkig litteratur. Delkursen består av två moment där det första är gemensamt för alla studenter. Detta moment är en introduktion till att läsa och tolka olika litterära genrer, såsom romaner, noveller, poesi och drama (5 hp). Därefter följer det andra momentet där studenten kan välja ett av två teman (5 hp).

Undervisning

Undervisningen sker i regel i form av föreläsningar och gruppundervisning. Självstudier förutsätts. På delkurs 2 tillkommer dessutom handledning och genomgång av övningsuppsatser. Aktivt deltagande vid kursens seminarier är obligatorisk. Vid frånvaro ges möjlighet till extrauppgift inom ramen för kursperioden.

Examination

Examinationen i de olika delkurserna sker genom muntliga redovisningar, skriftliga hemuppgifter och skriftliga slutprov. Som betyg används uttrycken väl godkänd, godkänd eller underkänd. För erhållande av slutbetyget väl godkänd på hela kursen gäller att studenten ska ha uppnått resultatet väl godkänd på minst 18 av 30 hp.
För student som ej godkänts i ordinarie prov anordnas ett nytt provtillfälle inom rimlig tid efter det första.

En student som ej blivit godkänd vid examination genom fortlöpande bedömning får i mån av plats gå om delkursen.

Förutom de ordinarie kunskapsproven anordnas i studievägledande syfte för samtliga nybörjare i kursen obligatoriskt diagnostiskt prov i engelsk grammatik.

Övergångsbestämmelser

För övergångsbestämmelser vid ändringar i kursplanen var god kontakta studievägledaren.

Övriga föreskrifter

För tillträde till fortsättningskurs Engelska B gäller att studenten skall ha uppnått minst resultatet godkänd på tre av de fyra delkurserna där delkurserna 1 och 2 skall ingå. Närvaro är obligatorisk vid gruppundervisningen i samtliga delkurser.
Resultat som är fem år eller äldre äldre på delkurser gäller normalt ej om planen för delkursen ändrats.

Om planen eller kurslitteraturen för en delkurs ändras äger studenten rätt att prövas enligt den ursprungliga planen och kurslitteraturen vid tre provtillfällen under de tre följande terminerna. Därefter upphör denna rätt normalt. I övrigt gäller inga begränsningar för antalet provtillfällen.

Kursen får inte medtas i examen tillsammans med kurserna Engelska LS, HS1, T1, kurser som ingår i kurspaketet Praktisk Engelska (30 hp) eller med kurser i engelska med fackspråklig inriktning om 7,5 eller 15 högskolepoäng.

Litteratur

Litteraturlista

Gäller från: vecka 27, 2017

Delkurs 1. Språkstruktur (8 hp)

Basläromedel

 • Estling Vannestål, Maria A university grammar of English : with a Swedish perspective

  Second edition: Lund: Studentlitteratur, [2015]

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Schmitt, Diane; Schmitt, Norbert Focus on vocabulary. : mastering the academic word list

  2. ed.: White Plains, N.Y.: Pearson Longman, c2011

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Rönnerdal, Göran; Johansson, Stig Introducing English pronunciation

  Lund: Studentlitteratur, 2005

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Longman Dictionary of Contemporary English..

  senaste uppl.: London: Longman,

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

Referens- och fördjupningsläromedel

 • Crystal, David Rediscover grammar

  Rev. ed.: London: Longman, 2004

  Se bibliotekets söktjänst

 • Florby, Gunilla; Fält, Erik Grammatiskt ABC : grammatiska termer och begrepp för effektiva språkstudier

  2. uppl.: Uppsala: Scripta textproduktion, 1998

  Se bibliotekets söktjänst

 • Johansson, Stig; Rönnerdal, Göran English pronunciation : a handbook

  2., [rev.]ed.: Lund: Studentlitteratur, 1993

  Se bibliotekets söktjänst

 • Petti, Vincent Norstedts stora svensk-engelska ordbok = : Norstedts comprehensive Swedish-English dictionary

  3., [utök.] uppl.: Stockholm: Norstedts ordbok, 2000

  Se bibliotekets söktjänst

 • Petti, Vincent Norstedts stora engelsk-svenska ordbok = : Norstedts comprehensive English-Swedish dictionary

  3., [utök.] uppl.: Stockholm: Norstedts ordbok, 2000

  Se bibliotekets söktjänst

Läromedel för självstudier

 • Johansson, Stig; Rönnerdal, Göran English pronunciation : a handbook. A workbook

  3. uppl.: Lund: Studentlitteratur, 1993

  Se bibliotekets söktjänst

 • Sager Svartvik, Olof Jan Modern engelsk grammatik.

  senaste uppl.: Stockholm: Almqvist & Wiksell/Liber,

  Se bibliotekets söktjänst

 • Svartvik, Jan; Sager, Olof Modern engelsk grammatik. Övningsbok 2

  senaste uppl.: Stockholm: Liber,

  Se bibliotekets söktjänst

Digitalt och fotokopierat material inom ingående ämnesområden.

Delkurs 2. Akademiskt skrivande på engelska (7 hp)

Referensläromedel

 • Falk, Angela Thinking and writing in academic contexts : a university companion

  1. ed.: Lund: Studentlitteratur, 2011

  Se bibliotekets söktjänst

Digitalt och fotokopierat material.

Delkurs 3. Introduktion till engelsk språkvetenskap (5 hp)

Basläromedel

Digitalt och fotokopierat material.

Delkurs 4. Litteratur (10 hp)

Delkursen innehåller två delar. Del 1 är gemensam för alla studenter och i Del 2 läses en temakurs.

Del 1 Basläromedel

Del 2, Moment A: Literary Monsters (Läraren väljer en temakurs)

 • Shelley, Mary Wollstonecraft; Hunter, J. Paul Frankenstein : the 1818 text, contexts, criticism

  2nd ed.: New York: W.W. Norton & Co., c2012

  Måste vara denna upplaga.

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Mays, Kelly J. The Norton introduction to literature

  Shorter 12. ed.: New York: Norton, 2016

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

Del 2, Moment B: ‘Elsewhere', Borders, frontiers, literature (Läraren väljer en temakurs)

 • Coetzee, J. M. Waiting for the barbarians

  New York: Penguin, 1982

  Eller annan upplaga

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Syal, Meera Anita and me

  London: Flamingo, 1997, cop. 1996

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Cisneros, Sandra Woman hollering creek and other stories

  1st Vintage contemporaries ed: New York: Vintage Books, 1992

  Endast "Never Marry a Mexican" läses.

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Mays, Kelly J. The Norton introduction to literature

  Shorter 12. ed.: New York: Norton, 2016

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

Del 2, Moment C: Writing the Modern City (Läraren väljer en temakurs)

Del 2, Moment D: Mystery and Madness in Literature (Läraren väljer en temakurs)

 • Carroll, Lewis Gray, Donald J. Alice in Wonderland : authoritative texts of Alice's adventures in Wonderland ; Through the looking-glass ; The hunting of the snark : backgrounds, essays in criticism

  2. ed.: New York: Norton, cop. 1992

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • McEwan, Ian Enduring love

  London: Vintage, 1998

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Poe, Edgar Allan The fall of the house of Usher and other tales

  Champaign, Ill.: Project Gutenberg, [199-?]

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Mays, Kelly J. The Norton introduction to literature

  Shorter 12. ed.: New York: Norton, 2016

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

Del 2, Moment E: The Maritime Imaginary (Läraren väljer en temakurs)

 • Conrad, Joseph Stape, J. H. Typhoon and other stories

  London: Penguin, 2007

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • "The Wreck of the Deutschland"

  Ingår i:

  Hopkins, Gerard Manley The works of Gerard Manley Hopkins

  Ware: Wordsworth, 1994

  The poem is also available online

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Mays, Kelly J. The Norton introduction to literature

  Shorter 12. ed.: New York: Norton, 2016

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

Del 2, Moment F: War Literature (Läraren väljer en temakurs)

 • Crane, Stephen Pizer, Donald The red badge of courage : an authoritative text, backgrounds and sources, criticism

  3. ed.: New York: Norton, 1994

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Vonnegut, Kurt Mother night

  Dial Press trade paperback ed.: New York, N.Y.: Dial Press, 2006

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Mays, Kelly J. The Norton introduction to literature

  Shorter 12. ed.: New York: Norton, 2016

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

Digitalt och fotokopierat material.

Versioner av litteraturlistan