Kursplan för Amerikansk politik II

American Politics II

Det finns en senare version av kursplanen.

  • 7,5 högskolepoäng
  • Kurskod: 5EN723
  • Utbildningsnivå: Grundnivå
  • Huvudområde(n) och successiv fördjupning: Engelska G1F
  • Betygsskala: Underkänd (U), godkänd (G), väl godkänd (VG)
  • Inrättad: 2010-12-08
  • Inrättad av: Engelska institutionens styrelse
  • Gäller från: vecka 27, 2011
  • Behörighet: Avklarad kurs Amerikansk politik 7,5 hp
  • Ansvarig institution: Engelska institutionen

Beslut och riktlinjer

Kursen är en fristående kurs.

Mål

Efter avslutad kurs ska studenten
• kunna uppvisa goda kunskaper om några av de sakfrågor och problemställningar som präglar dagens amerikanska inrikes- och utrikespolitik
• kunna argumentera på engelska för eller emot en viss ståndpunkt i en aktuell stridsfråga i den amerikanska politiken
• kunna skriftligt analysera en given text på engelska inom området

Innehåll

Kursen tar upp några aktuella problem i nutida amerikansk politik som partiernas minskade betydelse, valdeltagandet, finansieringen av valkampanjerna, förhållandet mellan presidenten och kongressen, domstolarnas makt samt USA:s nuvarande utrikespolitik.

Undervisning

Gruppundervisning, självstudier. Undervisning, lektionsdiskussioner och examination sker på engelska.

Examination

Examinationen sker både muntligt och skriftligt. Som betyg används något av uttrycken underkänd, godkänd eller väl godkänd.

För student som ej godkänts i ordinarie prov anordnas ett nytt provtillfälle inom rimlig tid efter det första.

En student som underkänts i visst prov två gånger har på egen begäran rätt att få en annan examinator utsedd.

Fördjupning i förhållande till examensfordringar

Kursen tillhör ett biområde och kan inte ingå som ett huvudområde i en filosofie kandidatexamen.

Övergångsbestämmelser

För övergångsbestämmelser vid ändringar i kursplaner var god kontakta studievägledaren.

Övriga föreskrifter

Om planen eller kurslitteraturen ändras äger studenten rätt att prövas enligt den ursprungliga planen och kurslitteraturen vid två provtillfällen följande termin. Därefter upphör denna rätt normalt. I övrigt gäller inga begränsningar för antalet provtillfällen.

Kursen får ej medtagas i examen som fristående kurs om motsvarande moment lästs inom annan kurs som ingår i examen.

Versioner av kursplanen

Litteratur

Uppgift om kurslitteratur saknas. Ta kontakt med ansvarig institution för mer information.