Engelska institutionen

Kursplan för Amerikanska porträtt: självbiografi då och nu

Writing American Selves: Fictional and Non-Fictional Self-Portraiture

Kursplan

  • 7,5 högskolepoäng
  • Kurskod: 5EN140
  • Utbildningsnivå: Grundnivå
  • Huvudområd(en) och successiv fördjupning: Engelska G2F
  • Betygsskala: Underkänd (U), godkänd (G), väl godkänd (VG).
  • Inrättad: 2010-10-20
  • Inrättad av: Engelska institutionens styrelse
  • Gäller från: vecka 35, 2010
  • Behörighet: Engelska A1 och Engelska B1
  • Ansvarig institution: Engelska institutionen

Beslut och riktlinjer

Kursen är en fristående kurs.

Mål

Efter avslutad kurs ska studenten
• visa god insikt i självbiografigenren och dess varianter
• visa medvetenhet om genusperspektivets och etnicitetens betydelse i texter tillhörande genren
• visa viss förtrogenhet med den kritiska diskussionen kring genren självbiografi
• kunna inta ett vetenskapligt förhållningssätt till primär- och sekundärlitteratur
• kunna redovisa en litterär analys muntligt och skriftligt med ökad självständighet och med större språklig korrekthet
• kunna delta aktivt och självständigt i seminariediskussioner.

Innehåll

Delkursen analyserar valda amerikanska litterära verk från mitten av 1600-talet till nutiden. Texterna härrör från ett vitt spektrum omfattande skönlitterära berättelser och lyrik, mer traditionella självbiografier samt hybridformer. Tonvikten ligger på frågeställningar kring ”sanning”, kön, ras, etnicitet och moral. Grundläggande litteraturkritiska begrepp och metoder tillämpas.

Undervisning

Gruppundervisning. Undervisning, lektionsdiskussioner och examination sker på engelska. Alla läromedel är engelskspråkiga.

Examination

Examination sker genom fortlöpande bedömning och skriftligt slutprov. Som betyg används något av uttrycken underkänd, godkänd eller väl godkänd.

För student som ej godkänts på ordinarie prov anordnas ett nytt provtillfälle inom rimlig tid efter det första.

En student som underkänts i visst prov två gånger har på egen begäran efter hänvändelse till prefekten rätt att få en annan examinator utsedd.

Fördjupning i förhållande till examensfordringar

För ämnesfördjupning till kandidatexamen krävs ytterligare 82,5 hp på grundnivå i huvudområdet, varav minst 15 hp ska vara ett självständigt arbete.

Övergångsbestämmelser

För övergångsbestämmelser vid ändringar i kursplaner var god kontakta studievägledaren.

Övriga föreskrifter

Kursen kan ej medtas i examen tillsammans med Engelska C1, C3, HS4 och HS5.

Om kursplanen eller kurslitteraturen ändras äger studenten rätt att prövas enligt den ursprungliga planen och kurslitteraturen vid två provtillfällen följande termin. Därefter upphör denna rätt normalt. I övrigt gäller inga begränsningar för antalet provtillfällen.

Litteratur

Litteraturlistor

Gäller från: vecka 27, 2014

8-10 av nedanstående texter väljs av undervisande lärare. De titlar som läses är markerade som "obligatorisk".

Whitman, Walt. Dikter i urval. Obligatorisk

I anslutning till texterna läses ett urval litteraturkritik.