Engelska institutionen

Kursplan för Engelska för studenter inom teknisk-naturvetenskaplig fakultet

English for Students at the Faculty of Science and Technology

Kursplan

 • 7,5 högskolepoäng
 • Kurskod: 5EN360
 • Utbildningsnivå: Grundnivå
 • Huvudområd(en) och successiv fördjupning: Engelska G1F
 • Betygsskala: Underkänd (U), godkänd (G)
 • Inrättad: 2007-03-19
 • Inrättad av: Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden
 • Reviderad: 2009-10-27
 • Reviderad av: Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden
 • Gäller från: vecka 34, 2010
 • Behörighet: 30 hp inom teknik/naturvetenskap.
 • Ansvarig institution: Engelska institutionen
 • Övrig(a) medverkande enhet(er): Teknisk-naturvetenskapliga fakulteten

Beslut och riktlinjer

Kursen är en fristående kurs. Kursplanen är fastställd av språkvetenskapliga fakultetsnämnden 2006-12-07 och gäller fr.o.m. 2007-07-01. Kursen ges för studenter inom teknisk-naturvetenskaplig fakultet vid Uppsala universitet.

Mål

Efter avslutad kurs ska studenten
• ha utvecklat sin förmåga att läsa och diskutera texter inom fackområdet
• kunna skriva korta redovisningar
• känna till de vanligaste problem svenska studenter möter i fråga om engelska både som fackspråk och som medium för internationellt umgänge
• behärska presentationsteknik
• ha förmåga att på relativt god engelska ge kortare presentationer och delta i diskussioner inom fackområdet
• ha fått ökat självförtroende vad gäller den egna läs-, skriv- och talförmågan på engelska

Innehåll

Kursen bygger på studenternas aktiva deltagande i läs-, skriv- och talaktiviteter kring främst tekniska texter, såsom övningar i läsförståelse och vokabulär, skriftliga sammanfattningar av svenska och engelska texter, muntliga presentationer och diskussionsövningar samt genomgång av de vanligaste fel som svensktalande gör på engelska i de aktuella sammanhangen.

Undervisning

Gruppundervisning. Gruppstorleken maximeras till 16 studenter för att möjliggöra individualisering av undervisningen.

Examination

Examinationen sker genom fortlöpande bedömning av obligatoriska skriv- och taluppgifter. Som betyg används något av uttrycken underkänd eller godkänd.

Övergångsbestämmelser

För övergångsbestämmelser vid ändringar i kursplaner var god kontakta studievägledaren.

Övriga föreskrifter

Frågor gällande rätten att ta med kursen i examen avgörs av beslutande organ för teknisk-naturvetenskaplig fakultet.

Litteratur

Litteraturlista

Gäller från: vecka 35, 2010

Tidnings-, tidskrifts- och Internetmaterial från respektive ämnesområde och aktuellt material av allmänt intresse. Kompendium för självstudier.